Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 9. De verkiezing van de OR

  1. De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten.
  2. Een kandidatenlijst kan worden ingediend door:
    1. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame kiesgerechtigde personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste twee jaar in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, mits zij met haar leden in de onderneming over de samenstelling van de kandidatenlijst overleg heeft gepleegd. Ten aanzien van een vereniging die krachtens haar statuten geacht kan worden een voortzetting te zijn van een of meer andere verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, wordt de duur van de volledige rechtsbevoegdheid van die vereniging of verenigingen voor de vaststelling van de tijdsduur van twee jaar mede in aanmerking genomen;
    2. iedere in de onderneming werkzame kiesgerechtigde persoon of groep van personen, niet zijnde lid van een vereniging als bedoeld onder a welke een kandidatenlijst heeft ingediend.
  3. De ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat voor bepaalde groepen van in de onderneming werkzame personen, dan wel voor bepaalde onderdelen van de onderneming afzonderlijke kandidatenlijsten worden ingediend, teneinde als grondslag te dienen voor de verkiezing door de betrokken personen of onderdelen van een tevens in het reglement te bepalen aantal leden van de ondernemingsraad. Indien de ondernemingsraad van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, gelden de in het tweede lid ten aanzien van het indienen van kandidatenlijsten gestelde eisen voor iedere aangewezen groep of ieder aangewezen onderdeel afzonderlijk.
  4. De ondernemingsraad treft, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, voorzieningen in zijn reglement opdat de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk in de ondernemingsraad vertegenwoordigd kunnen zijn.

Toelichting:

Kijk voor de verkiezingen goed naar het reglement. Daarin staan specifieke keuzes voor de eigen OR. Voor de verkiezingen zijn verschillende draaiboeken beschikbaar. De Pijl kan u zo’n draaiboek bezorgen als u erom vraagt.

Een belangrijk vraagstuk bij dit artikel is de indiening van een ‘vrije’ kandidatenlijst door medewerkers die vakbondslid zijn. Het komt soms voor dat een medewerker die lid is van een vakbond die een lijst heeft ingediend deel wil nemen aan de verkiezingen via een zogenaamde ‘vrije lijst’. Dit kan niet. Als je lid bent van een vakbond en je wilt in de OR moet je zorgen dat je op de vakbondslijst komt. De enige reden dat je als vakbondlid op een ‘vrije lijst’ terecht kunt komen is als jouw vakbond geen lijst heeft ingediend.

Als aan het vereiste van lid 2a (dat er overleg over de lijstsamenstelling geweest moet zijn) niet voldaan is dan moet de kiescommissie de vakbondslijst niet accepteren, volgens het voorbeeldreglement van de SER (art. 8 voorbeeldreglement SER). De vakbond heeft dan 1 week de tijd om de lijst opnieuw in te dienen. (Met dank aan Sander van Riel van de Voort advocaten en mediators)