Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 17. Faciliteiten en doorbetaling van loon

  1. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad en de commissies van die raad, en, indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, de secretaris van die raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad, de commissies en de secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De ondernemer stelt de ondernemingsraad en de commissies van die raad in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de raad en de commissies.
  2. De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd.
  3. De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad behouden voor de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging.

Toelichting:

Wat de OR nodig heeft om te werken moet verschaft worden. Dit gaat potentieel nogal ver. Meestal zal de OR enkele werkafspraken met de bestuurder maken over de te verschaffen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een ambtelijk secretariaat.

Wat hier ook staat is dat vergaderen in werktijd plaats hoort te vinden en dat tijd besteed aan OR-werk, werktijd is. Vergaderen in werktijd is niet in alle ondernemingen voor alle OR leden mogelijk. In een bedrijf met ploegendienst zal er altijd wel een OR-lid zijn dat geen dienst heeft, waardoor mensen in privé tijd moeten vergaderen. Die tijd zou gecompenseerd moeten worden, maar dat gebeurt lang niet altijd.