Artikel 24 WOR – Agendavorming

Artikel 24 bepaalt dat de OR twee keer per jaar een algemene gang van zaken bespreking moet houden met de bestuurder en de toezichthouders. Dit artikel is vooral belangrijk, omdat het de mogelijkheid biedt een inkijk te krijgen in de vraagstukken waar de directie mee bezig is. Tijdens deze bespreking zou ook aangegeven moeten worden welke advies- en instemmingsaanvragen de OR mag verwachten de komende periode. De OR kan zich dan voorbereiden op deze vraagstukken.
De aanwezigheid van de toezichthouder is ook een belangrijk element aan dit artikel. In veel bedrijven is dit het enige moment dat de OR in aanraking komt met de toezichthouder. Het is dan ook belangrijk dat ook de OR zijn kijk geeft op de algemene gang van zaken. Het zou zomaar kunnen zijn dat de toezichthouder daar geen goed beeld van krijgt als deze alleen informatie van de bestuurder krijgt.

Advies en ondersteuning

Bij deze bespreking kan de OR natuurlijk ook eigen prioriteiten inbrengen. Sterker nog dat lijkt me verstandig. Daarvoor is het belangrijk dat de OR niet alleen een operationele visie op de organisatie heeft maar ook een strategische. Waar vindt de OR dat het heen moet met de organisatie?
Ik kan jullie daarbij uitstekend helpen. Ik kom graag een keer vrijblijvend langs en neem het boekje ‘OR en strategishe vraagstukken’ voor jullie mee. Schroom niet en neem contact op.

Artikel 24. Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen, aanwezigheid commissarissen

  1. In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.
  2. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, zijn bij de in het eerste lid bedoelde besprekingen de commissarissen van de vennootschap, de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij, als die er zijn, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. Wordt ten minste de helft van de aandelen van de vennootschap middellijk of onmiddellijk voor eigen rekening gehouden door een andere vennootschap, dan rust de hiervoor bedoelde verplichting op de bestuurders van de laatstbedoelde vennootschap, dan wel op een of meer door hen aangewezen vertegenwoordigers. Wordt de onderneming in stand gehouden door een vereniging of een stichting, dan zijn de bestuursleden van de vereniging of stichting, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. De ondernemingsraad kan in een bepaald geval besluiten, dat aan dit lid geen toepassing behoeft te worden gegeven.
  3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van een onderneming die in stand wordt gehouden door een ondernemer die ten minste vijf ondernemingen in stand houdt waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn, dan wel door een ondernemer die deel uitmaakt van in een groep verbonden ondernemers die tezamen ten minste vijf ondernemingsraden hebben ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn.

Toelichting:

Dit artikel helpt de OR bij de agendavorming. Twee keer per jaar bespreek je met de bestuurder het reilen en zeilen van de onderneming. Daarbij is het vooral van belang dat besproken wordt wat de plannen voor de komende periode zijn. De OR kan zich dan voorbereiden op mogelijke advies- en instemmingsaanvragen.

Bij deze bespreking moeten ook vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht e.d. Aanwezig zijn, tenzij de OR dat niet nodig vindt. Bij een concern met meer dan vijf  ondernemingen geldt de aanwezigheidsverplichting niet. De aanwezigheidsverplichting geldt ook niet voor politieke ambtsdragers, zoals wethouders en ministers. Het is wel verstandig ze uit te nodigen.

De aanwezigheidsverplichting geldt ook bij de voorgeschreven overlegvergaderingen in artikel 25 en 30.

Contact

De Pijl Medezeggenschap kan de OR doormiddel van advies, training en coaching ondersteunen in de besluitvorming omtrent het adviesrecht. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op. Op het contactformulier vindt je de nodige informatie.