Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 30. Adviesrecht benoeming of ontslag van een bestuurder

  1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit to benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.
  2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
  3. De ondernemer stelt de ondernemingsraad in kennis van de beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van een benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een oordeel kan vormen over de betrokkene, in verband met diens toekomstige functie in de onderneming. Artikel 25, vierde lid en vijfde lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting:

Bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder moet de ondernemer aan de OR advies vragen. In dit geval spreekt de OR met de RvC of de holding directie. Bij het benoemen van een nieuwe bestuurder wordt dit artikel nog wel min of meer nageleefd. Bij het ontslag van een bestuurder echter zelden. Toch kan dit ook belangrijk zijn voor de OR. De OR kan hiermee een onwelgevallig ontslag van een bestuurder aanvechten. Soms hebben bestuurder en OR namelijk een gezamenlijk belang in hun onderneming terwijl de holding een afwijkend belang heeft. De OR kan dan de bestuurder in bescherming nemen.