Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 16. Inschakelen extern deskundigen

  1. De ondernemingsraad kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Hij kan een zodanige uitnodiging ook doen aan een of meer bestuurders van de onderneming, dan wel aan een of meer personen als bedoeld in artikel 24, tweede lid.
  2. De leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen.
  3. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen
  4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies van de ondernemingsraad.

Toelichting:

Als de ondernemingsraad denkt onvoldoende expertise op een bepaald punt te hebben, dan kan de OR daarvoor deskundigen uitnodigen. Dat kunnen interne of externe deskundigen zijn. Brengen deze deskundigen kosten in rekening dan zijn die voor rekening van de ondernemer (artikel 22), mits deze van tevoren van de kosten op de hoogte is gesteld.

Deze uitnodiging kan ook naar andere personen gaan, zoals bestuurders (RvC, RvT, stichtingsbestuurder e.d.) en gezagsdragers (burgemeester, wethouder, staatssecretaris en minister e.d.). Zij zijn echter niet verplicht zo’n uitnodiging op te volgen.