Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 27. Het instemmingsrecht van de OR

 1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
  1. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
  2. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
  3. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
  4. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
  5. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
  6. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
  7. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
  8. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
  9. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
  10. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
  11. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
  12. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen.
  13. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;

  een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

 2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.
 3. De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming is eveneens niet vereist voor zover ter zake van een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
 4. Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.
 5. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij – bij gebreke van deze mededeling – de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.
 6. De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op de nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.
 7. Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden mede verstaan regelingen opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet, die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst waaronder in ieder geval worden begrepen: regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Pensioenwet.

Toelichting:

Voor elk besluit een (sociale) regeling, zoals in lid 1 genoemd, te wijzigen, vast te stellen of in te trekken heeft de ondernemer de instemming van de OR nodig. Dat hoeft alleen niet als deze regeling al in de CAO geregeld is. Bij de overheid hoeft de OR ook geen instemming te verlenen als het georganiseerd overleg (GO) dit regelt. Verleent de OR geen instemming dan kan de ondernemer bij de kantonrechter vervangende instemming vragen als deze het weigeren van instemming onredelijk vindt.

De OR kan een wijziging pas opmerken nadat de regeling al is aangepast, doordat bijvoorbeeld een collega aan de bel trekt. In dat geval kan de OR nietigheid inroepen van het besluit de regeling te wijzigen, in te trekken of in te stellen. Dit moet binnen één maand nadat de OR redelijkerwijs kan weten van de gewijzigde regeling.

Het instemmingsrecht voor pensioenregelingen is per 1 oktober 2016 gewijzigd. Tot nu toe geld het instemmingsrecht alleen voor een pensioenovereenkomst met een verzekeringsmaatschappij. De OR had geen instemmingsrecht op een pensioenovereenkomst bij een ondernemingspensioenfonds. Dat wijzigt met de nieuwe wet per 1 oktober 2016. Vanaf die tijd heeft de OR wel instemmingsrecht op een ondernemingspensioenfonds.  Er geldt dan nog steeds geen instemmingsrecht op bedrijfstak pensioenfondsen waar je verplicht aan deelneemt, want die vallen onder de bedrijfstak CAO.

Daar waar de OR wel instemmingsrecht krijgt, heeft de OR expliciet instemmingsrecht op de uitvoeringsovereenkomst, waarbij het gaat om alle regelingen die het pensioenresultaat kunnen beïnvloeden. Dan gaat het om premievaststelling, toeslagverlening, premieteruggave en bijstorting. Ook de pensioenuitvoerder valt nu expliciet onder het instemmingsrecht. Dat was tot nu toe niet geregeld. Die uitvoerder mag nu ook een buitenlandse uitvoerder zijn.

Al met al gaat de OR in bedrijven die niet onder een bedrijfstak pensioenfonds vallen veel meer invloed krijgen op de pensioenovereenkomst.