Marcel Reijnen

Sinds 1990 ondersteun ik ondernemingsraden en directies bij hun medezeggenschapsvraagstukken. In de loop der tijd heb ik geleerd dat dat alleen werkt als er een goede dialoog ontstaat tussen OR en directie. Een dialoog gebaseerd op betrokkenheid bij de onderneming, gelijkwaardig gedrag en ideeën voor verbetering en verandering. Zo gauw het over de regels van de WOR gaat is er geen gesprek meer over de zaken waar het echt over gaat. Dit is voor zowel directie als OR een vluchthaven als er over bepaalde thema’s niet gepraat kan worden.

Mijn drijfveer in mijn werk is het leveren van een bijdrage aan het goed functioneren van een organisatie. De medezeggenschap kan daar een belangrijke rol is spelen. Sterker nog: het is de opdracht van de wetgever aan de medezeggenschap daar een rol in te spelen. Daarvoor is vaak een ontwikkeling bij medewerkers en management nodig naar meer gelijkwaardigheid. Vanuit gelijkwaardigheid is een goede dialoog mogelijk vanuit verschillende invalshoeken en dat leidt in mijn ervaring tot betere besluitvorming. Een gelijkwaardige dialoog begint met elkaar te bevragen.

Het geeft mij voldoening mensen te zien groeien van een ondergeschikte of bovengeschikte houding naar een gelijkwaardige relatie. Streven naar gelijkwaardige relaties is een rode draad in mijn leven, maar ook in dat van veel van mijn klanten. In mijn ervaring komt dat ook de relaties met je omgeving ten goede, niet alleen die met de directeur/bestuurder, maar ook privé. Je kunt elkaar pas in waarde laten als je de waarde van jezelf kent.

Ik ben socioloog en beleidskundige en in die hoedanigheid vind ik ook de maatschappelijke rol van een onderneming belangrijk. Geen enkele onderneming kan, mijns inziens, bestaan alleen om winst te maken. Elke succesvolle onderneming heeft een maatschappelijke functie. Zij voegt iets toe aan de samenleving. In een veranderende wereld moet een onderneming zich snel kunnen aanpassen op veranderende wensen van deze samenleving. Dat betekent ook voor medezeggenschap een focus op de buitenwereld en het zoeken naar een richting voor de onderneming. Als het goed gaat met de onderneming, tenslotte, valt er ook voor de werknemers wat te vragen.

Ik help u graag om te komen tot een constructieve en gelijkwaardige dialoog over het functioneren van de onderneming.

CV Marcel Reijnen

View Marcel Reijnen's profile on LinkedIn

De OOA staat voor de orde van organisatiekundigen en -adviseurs. Ik ben lid van deze vereniging en dat betekent dat ik mij aan bepaalde richtlijnen voor professioneel gedrag te houden heb. Een van die richtlijnen is dat ik geacht wordt te handelen in het belang van de organisatie van mijn klant. Verder wordt ik geacht duidelijke offertes te maken, mijn activiteiten te evalueren en aan mijn professionele ontwikkeling te werken. Ik onderschrijf dat uiteraard en doe dat door aan intervisie deel te nemen en regelmatig workshops, colleges en andere scholing te volgen. Sterker nog als coördinator van de activiteiten commissie organiseer ik veel van de ontwikkel activiteiten voor de OOA.