Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 23a. Quorum, voorzitter, secretaris, agenda, uitnodigen van deskundigen

  1. Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden, indien ten aanzien van de ondernemingsraad wordt voldaan aan de bepalingen die ingevolge het reglement van de ondernemingsraad gelden voor het houden van een vergadering van die raad. Alle leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering het woord voeren.
  2. De overlegvergadering wordt, tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een andere regeling treffen, beurtelings geleid door de bestuurder of degene die hem ingevolge artikel 23, zesde lid, vervangt en de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de ondernemingsraad.
  3. De secretaris van de ondernemingsraad treedt op als secretaris van de overlegvergadering, tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een andere persoon als secretaris aanwijzen.
  4. De agenda van de overlegvergadering bevat de onderwerpen die door de ondernemer of door de ondernemingsraad bij de secretaris voor het overleg zijn aangemeld. Het verslag van de overlegvergadering behoeft de goedkeuring van de ondernemer en de ondernemingsraad.
  5. De ondernemer en de ondernemingsraad maken gezamenlijk afspraken over de gang van zaken bij de overlegvergadering en over de wijze en het tijdstip waarop de agenda en het verslag van de overlegvergadering aan de in de onderneming werkzame personen bekend worden gemaakt.
  6. Ten aanzien van de overlegvergadering zijn de artikelen 17 en 22 van overeenkomstige toepassing. Zowel de ondernemingsraad als de ondernemer kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overlegvergadering, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijze nodig is. Zij stellen elkaar hiervan tijdig vooraf in kennis.

Toelichting:

Het quorum in het reglement is ook van toepassing op de overleg vergadering. Zijn er te weinig OR leden aanwezig dan kan de overlegvergadering niet doorgaan. Dit betekent tevens dat een klein clubje uit de OR (het DB bijvoorbeeld) nooit een officiële overlegvergadering kan voeren waar besluiten worden genomen.

Het voorzitterschap rust beurtelings bij de bestuurder en de OR, tenzij je dat anders afspreekt. Mijn advies is om het voorzitterschap bij de OR te houden. De OR is een groep, zodat de OR het technisch voorzitten van de inhoudelijke discussie kan scheiden. Dit biedt meer mogelijkheden wijdlopige bestuurders en OR-leden in het gareel te houden. De bestuurder heeft ook meer zijn handen vrij om de discussie inhoudelijk aan te gaan.

Naast het OR reglement moeten OR en bestuurder dus ook een overlegstatuut vastleggen, waarin afspraken gemaakt worden over het voorzitterschap en de bekendmaking van agenda en verslag van de overlegvergadering in de organisatie. Ook het verslag van de overlegvergadering is openbaar.