Artikel 30 WOR – Benoeming bestuurder

De OR heeft ook adviesrecht over aanname en ontslag van de bestuurder. Het is uiteraard heel belangrijk voor de toekomst van de onderneming dat de juiste bestuurder de organisatie bestuurt. Van belang is dan ook dat de OR zijn eigen profiel maakt als er een nieuwe bestuurder moet worden benoemd.
Bij het ontslag van de bestuurder is het advies van de OR echter niet minder belangrijk. Soms wil een moederbedrijf of toezichthouder van een uitstekend functionerende bestuurder af, omdat er een persoonlijk conflict is of er een verschil van inzicht bestaat over de koers van de onderneming. Als de OR het dan eens is met de koers van de bestuurder, kan de OR de bestuurder enige bescherming bieden.  onderbouwen wordt dat advies vaak gehonoreerd.

Ondersteuning nodig?

Adviezen over aaname en ontslag van een bestuurder kunnen ingrijpend zijn. Mocht de OR voor zulke vraagstukken komen te staan, schroom niet contact op te nemen. Waarschijnlijk kan ik jullie, met mijn ervaring in deze, goed helpen.

Artikel 30. Adviesrecht benoeming of ontslag van een bestuurder

  1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit to benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.
  2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
  3. De ondernemer stelt de ondernemingsraad in kennis van de beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van een benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een oordeel kan vormen over de betrokkene, in verband met diens toekomstige functie in de onderneming. Artikel 25, vierde lid en vijfde lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting:

Bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder moet de ondernemer aan de OR advies vragen. In dit geval spreekt de OR met de RvC of de holding directie. Bij het benoemen van een nieuwe bestuurder wordt dit artikel nog wel min of meer nageleefd. Bij het ontslag van een bestuurder echter zelden. Toch kan dit ook belangrijk zijn voor de OR. De OR kan hiermee een  onwelgevallig ontslag van een bestuurder aanvechten. Soms hebben bestuurder en OR namelijk een gezamenlijk belang in hun onderneming terwijl de holding een afwijkend belang heeft. De OR kan dan de bestuurder in bescherming nemen.

Contact

De Pijl Medezeggenschap kan de OR doormiddel van advies, training en coaching ondersteunen in de besluitvorming omtrent het adviesrecht. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op. Op het contactformulier vindt je de nodige informatie.