Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 14. Regeling van de werkwijze

 1. De ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze.
 2. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent:
  1. de gevallen waarin de ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt;
  2. de wijze van bijeenroeping van de ondernemingsraad;
  3. het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden;
  4. de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;
  5. de voorziening in het secretariaat;
  6. het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de agenda van de vergaderingen van de ondernemingsraad;
  7. het tijdstip waarop de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en de andere in de onderneming werkzame personen uiterlijk in kennis dienen te worden gesteld van de agenda, welk tijdstip niet later kan worden gesteld dan 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen;
  8. het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.

Toelichting:

De OR moet dus de agenda en verslagen van zijn vergadering bekend maken en een jaarverslag schrijven. Hiermee kan de OR zich naar de achterban verantwoorden. In de verslagen en het jaarverslag moet dan wel duidelijk staan hoe de OR tot bepaalde adviezen en besluiten is gekomen. Voor het verslag mag je ook volstaan met een nieuwsbrief. Niet alles in het verslag kan al direct openbaar gemaakt worden en soms zijn verslagen voor niet ingewijden slecht te volgen.