Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen

 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  2. Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
  3. onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht;
  4. ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;
  5. bestuurder: hij die alleen dan wel te samen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid;
  6. bedrijfscommissie: de bevoegde bedrijfscommissie, bedoeld in de artikelen 37, en 46.
 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen verstaan: degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Personen die in meer dan één onderneming van dezelfde ondernemer werkzaam zijn, worden geacht uitsluitend werkzaam te zijn in die onderneming van waaruit hun werkzaamheden worden geleid.
 3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan:
  1. degenen die in het kader van werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 15 maanden werkzaam zijn krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, en
  2. degenen die krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam zijn in een door een andere ondernemer in stand gehouden onderneming.
 4. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden de bestuurder of de bestuurders van een onderneming geacht niet te behoren tot de in de onderneming werkzame personen.

Toelichting:

Hier worden de begrippen uit de WOR gedefinieerd. Van belang is het onderscheid tussen de begrippen onderneming en ondernemer. Een onderneming valt niet altijd samen met een ondernemer. Een onderneming (organisatie) kan meerdere ondernemers (rechtspersonen zoals bv, nv, cv e.d.) bevatten, maar ook het omgekeerde komt voor. De OR is een ondernemingsraad. Bekijk je reglement eens goed om te weten voor welke onderneming de OR is ingesteld.