Wet op de Ondernemingsraad

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Artikel 21. Bescherming tegen benadeling en het bijzonder ontslagverbod

De ondernemer draagt er zorg voor, dat de in de onderneming werkzame personen die staan of gestaan hebben op een kandidatenlijst bedoeld in artikel 9, alsmede de leden en de gewezen leden van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad niet uit hoofde van hun kandidaatstelling of hun lidmaatschap van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad worden benadeeld in hun positie in de onderneming. Indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd is de eerste volzin op hem van overeenkomstige toepassing. Op degene die het initiatief neemt of heeft genomen tot het instellen van een ondernemingsraad is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing. De ondernemingsraad, alsmede iedere in de onderneming werkzame persoon als in de eerste tot en met de derde volzin bedoeld, kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan hetgeen in de eerste en tweede volzin is bepaald. Ten aanzien van personen die krachtens publiekrechtelijke aanstelling in de onderneming werkzaam zijn, treedt een andere kamer van de rechtbank in de plaats van de kantonrechter.

Toelichting:

Een (kandidaat of gewezen) OR-lid kan niet benadeeld worden in zijn functie en dus ook niet ontslagen worden op grond van zijn functioneren in de OR. Het OR-lid kan wel ontslagen worden bij een reorganisatie waar zijn of haar functie komt te vervallen.

Het is vaak moeilijk hard te maken dat je een promotie niet krijgt omdat jij OR-lid bent of omdat er toch een betere kandidaat was. Als de cultuur in een bedrijf bestaat dat de OR lastig gevonden wordt en OR leden bij voorbaat verdacht zijn, dan is dat vervelend en kan het tot benadeling leiden. Anderzijds zijn er ook genoeg bedrijven waar het lidmaatschap van de OR gezien wordt als een pré en waar het OR lidmaatschap de carrière kan bevorderen. Je leert tenslotte nergens zoveel over de onderneming als in de OR.