Medezeggenschapsstructuur

Grotere ondernemingen hebben een structuur nodig voor de medezeggenschap. Het personeel van alle onderdelen moet goede medezeggenschap kunnen genieten. Daarvoor zijn verschillende medezeggenschapsstructuren denkbaar, maar wat is de beste?

Zeggenschap

De zeggenschap in organisaties is vaak ingewikkeld vorm gegeven. Met name als je praat over matrix organisaties is bij lange na niet eenduidig waar welke zeggenschap ligt. Aangezien de medezeggenschap de zeggenschap volgt is ook een effectieve medezeggenschapsstructuur vaak lastig vast te stellen. Wil je een COR met onderliggende OR’s of wil je één OR met onderliggende OC’s. Moeten er nog GOR’s gevormd of kan het ook nog creatiever, zodat meer medewerkers bij de medezeggenschap betrokken kunnen worden en het verhaal beter aansluit bij de zeggenschap?

Keuzes niet eenvoudig

Keuzes zijn vaak niet eenvoudig. Met de wet alleen kom je er niet. Met een goede discussie met vertegenwoordigers van verschillende onderdelen, directie en management kom je er meestal wel. Mits goed begeleid en gestructureerd.
Belangrijke elementen in deze discussie zijn:

  • Het organisatorische kader waarin de medezeggenschap moet werken en dan met name de verdeling van de zeggenschap in de organisatie;
  • De belangen die vertegenwoordigd moeten zijn in OR of MR;
  • Het niveau waarop men deze belangen bevecht;
  • De gewenste participatie door gewone werknemers, niet zijnde OR of MR leden;
  • Het wettelijk kader waarin de structuur geplaatst is.

Wij komen u graag helpen om deze discussie vorm te geven en zo tot een voor alle partijen werkbare en effectieve medezeggenschapsstructuur te komen.