• Kijken 7
 • Resultaat 11
 • Kiezen 7 2
 • Richten 8
 • Kijken
 • Resultaat
 • Kiezen
 • Richten

Bemiddelen

Spanningen tussen OR en bestuurder?
wij helpen u uit de brand!

Om te komen tot goede besluitvorming in een organisatie is tegenspraak erg effectief. Het scherpt de geest, verbreedt de blik en voorkomt valkuilen. De OR vervult die tegenspraak rol als er sprake is van goed, kritisch en gelijkwaardig overleg over de te nemen besluiten. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, maar met het belang van het goed functioneren van de organisatie voor ogen. Als die nuttige tegenspraak verwordt tot onenigheid en zelfs strijd tussen OR en directie is het overleg niet meer effectief. Dat gevaar ligt altijd op de loer. Mensen die in een OR gaan zitten hebben vaak een sterk rechtvaardigheidsgevoel, een uitgesproken mening en durven die te uiten. Voor de meeste directeuren geldt ook dat ze een stevige mening neer kunnen zetten. Voor je het weet leidt dat tot hard touwtrekken op standpunten, zonder dat de besluitvorming een steek opschiet. Dit kan dan ook leiden tot een verstoring van de persoonlijke verhoudingen als de zaken niet afdoende gescheiden worden van de personen. Soms leidt dit tot zodanig verzuurde verhoudingen dat er geen sprake meer is van overleg. Dat is doodzonde, want de medezeggenschap levert dan geen meerwaarde.

Het is veel prettiger en gezonder voor bedrijf, OR-leden en directie om in een gelijkwaardige dialoog tot een beter besluit te komen, zeker in een tijd waarin betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf meer dan ooit nodig is om op de snel veranderende bewegingen in markt en maatschappij te kunnen reageren.

Wij kunnen u daarbij helpen.

Succesvolle Situaties

In onderstaande situaties hebben wij OR en directie effectief kunnen helpen om uit de impasse of uit het conflict te komen:
 • Een fusietrajecten waar twee OR's en twee directies het met elkaar eens moeten worden over de inrichting van de organisatie, maar erg verschillende standpunten hebben. In twee middagen zijn de lastigste vraagstukken opgelost.
 • Een familiebedrijf waar het opvolgingsvraagstuk speelt. De OR ziet dat niet goed gaan, maar wordt niet gehoord. Door het stimuleren van goede gesprekken tussen directie en OR is de directie tot het inzicht gebracht hulp bij de overdracht in te roepen. De overdracht is geslaagd en het bedrijf bloeit nu weer.
 • Een conflict in de directie die tot de ondergang van het bedrijf en daarmee verlies aan werkgelegenheid had kunnen leiden. Ook hier is de OR voorbereid op een gelijkwaardige zakelijke discussie. Door het begeleiden van de dialoog is het conflict in goede banen geleid.
 • Verschillende visies in de OR, waardoor de OR niets bereikt en de directeur de OR niet meer serieus neemt, omdat hij er niets aan heeft. Door te zorgen voor eenheid in de OR en een gelijkwaardige houding en te zorgen voor een nieuwe kans bij de directie is de OR weer een gesprekspartner geworden.
 • OR en directie houden elkaar in procedurediscussies vast in plaats van inhoudelijk te overleggen. Door gesprekken met beide partijen te voeren en daarbij voor wederzijds begrip te zorgen is er langzaam een dialoog tot stand gekomen op de inhoud.
Dit soort situaties zijn vruchtbaar op te lossen als de partijen bij elkaar willen komen. wij kunnen u daarbij helpen.

Werkwijze bij een vruchtbare bemiddeling

Een vruchtbaar bemiddelingsproces behelst het volgende:
 1. Leg de focus bij het probleem in de organisatie de bekende feiten en de verschillende belangen die spelen tussen de betrokkenen en richt deze op het gezamenlijke belang: het goed functioneren van de organisatie;
 2. Weet het vertrouwen van alle betrokkenen te winnen en vast te houden, door verbinding te maken met de mens achter de rol;
 3. Goed luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD);
 4. Zet aan tot probleemoplossend denken, trek de discussie uit de standpunten en laat de partijen vanuit hun belangen nadenken over mogelijke oplossingen.

Hebt u een sluimerend conflict of is het zelfs al manifest? Wij komen u graag helpen. Voor een vrijblijvend verkennend gesprek kunt u altijd contact opnemen.

Referenties

 • Caesar Experts

  "Leren door te doen, waarbij Marcel het theoretisch kader weet toe te lichten aan de hand van de praktijk. Daarbij aansluitend op de ervaringen van de groep.
  Ook voor deelnemers met ervaring in het vakgebied weet Marcel de theorie goed over te brengen, zodat je aangehaakt blijft en de theorie dus tot je neemt.
  Complimenten voor de regie deze training, je hebt hierbij uitstekend geschakeld op onze behoeften."
  Eduard Haaijer, voorzitter OR.

  "De saamhorigheid, openheid, respect en ruimte tussen de deelnemers blijven mij bij van deze training. Deze heeft echt een snaar geraakt.
  Ik vind je een geweldige trainer. Sympathiek, belezen en op de juiste momenten ingrijpend of juist deelnemend."
  Ed Luijendijk, OR-lid  
 • OR Muziekschool De Sleutel

  Al jarenlang wordt onze muziekschool geplaagd door bezuinigingen. Zelfs zo erg dat voor het voortbestaan gevreesd moest worden. Dit had als gevolg dat er een intensief contact kwam tussen het Bestuur, de Directeur en de OR. Iedereen moest goed geïnformeerd worden over wat er gaande is en over wat er leeft: we hadden elkaar nodig. Het bestuur is in de eerste plaats nodig voor het overleg met de gemeente en de OR om dit traject te bewaken en om op verschillende manieren voor de rechten van het personeel op te komen.

  Tegelijkertijd vinden er echter ook economisch/maatschappelijke verschuivingen plaats: bepaalde problemen zoals vergrijzing; lesgelden moeten worden verhoogd; economische recessie, maar aan de andere kant ook kansen zoals meer vrije tijd voor volwassenen + senioren en muziekcursussen op basisscholen en middelbare scholen.

  Het beroep muziekdocent is aan het veranderen net zoals de markt voor het muziekonderwijs aan het veranderen is; er is een grotere betrokkenheid nodig en meedenken op verschillende terreinen is gewenst. Dit kan alleen als een bestuur en de directeur hier ook voor open staan en de betrokkenheid een kans geven. Ook moesten wij er ons van bewust worden dat er niet alleen maar wordt gebrainstormd en gepraat maar dat de resultaten hiervan ook in daden moeten worden omgezet; daar is overtuiging voor nodig!

   

  Ik mag zeggen dat Marcel Reijnen ons hierbij de goede kant heeft opgestuurd door ons een spiegel voor te houden en ons daardoor tot het inzicht heeft laten komen dat we met passie een volwaardig beroep uitoefen dat bestaansrecht heeft en dat een meerwaarde voor de maatschappij biedt; de overtuiging die nodig is om actie te ondernemen. Wij werken nu als OR actief mee om het bestaansrecht van ons werk en onze organisatie te versterken.

  Herbert Vaneker, Voorzitter OR muziekschool De Sleutel

   

Daarom De Pijl:

 • Bekijkt de zaken breed en diep
 • Focus op belangen
 • Richtinggevend
 • Resultaatgericht