Wet op de ondernemingsraden

Maak een app van deze pagina op je telefoon, volg hier de instructies.

Versie januari 2022. Aan de artikelen zijn titels toegevoegd.

Toelichting en commentaar door Marcel Reijnen, DEPIJL medezeggenschap.

Met enig advies van De Voort advocaten & mediators

TREFWOORDEN

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN

 • Artikel 1. De begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen

HOOFDSTUK II.DE INSTELLING VAN ONDERNEMINGSRADEN

 • Artikel 2. Instelling van de OR
 • Artikel 3. De instelling van een gemeenschappelijke OR
 • Artikel 4. De instelling van een afzonderlijke OR voor een bedrijfsonderdeel
 • Artikel 5. Ontheffing instellingsplicht
 • Artikel 5a. Instelling op basis van   CAO of vrijwillige

HOOFDSTUK III.SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRADEN

HOOFDSTUK IV.HET OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD

 • Artikel 23. Het overleg: onderwerpen; initiatiefrecht; wie overlegt
 • Artikel 23a. Quorum, voorzitter, secretaris, agenda, deskundigen
 • Artikel 23b. Besluiten en schorsing
 • Artikel 23c. Het overleg met de onderdeelcommissie
 • Artikel 24. Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen;,aanwezigheid commissarissen

HOOFDSTUK IV-A.BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

HOOFDSTUK IV-B.HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DE ONDERNEMINGSRAAD

HOOFDSTUK IV-C.VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

HOOFDSTUK V.DE CENTRALE ONDERNEMINGSRADEN EN DE GROEPSONDERNEMINGSRADEN

HOOFDSTUK V-A.DE MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN

HOOFDSTUK VI.DE ALGEMENE GESCHILLENREGELING

 • Artikel 36. De algemene geschillenregeling
 • Artikel 36a. De algemene geschillenregeling voor de Personeelsvergadering

HOOFDSTUK VII.DE BEDRIJFSCOMMISSIES

HOOFDSTUK VII-A.BIJZONDERE TAAK SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

HOOFDSTUK VII-B.BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE OVERHEID

 • Artikel 46d. Bijzondere bepalingen voor OR’en bij de overheid
 • Artikel 46e. Rol werkgevers- en werknemersorganisaties

HOOFDSTUK VIII.OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

 Artikel 1. de begrippen onderneming, ondernemer, bestuurder en werkzame personen

 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
  1. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  2. Raad: De Sociaal-Economische Raad, bedoeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
  3. onderneming: elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht;
  4. ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;
  5. bestuurder: hij die alleen dan wel te zamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid;
  6. bedrijfscommissie: de bevoegde bedrijfscommissie, bedoeld in de artikelen 37, en 46.
 2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen verstaan: degenen die in de onderneming werkzaam zijn krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming in stand houdt. Personen die in meer dan één onderneming van dezelfde ondernemer werkzaam zijn, worden geacht uitsluitend werkzaam te zijn in die onderneming van waaruit hun werkzaamheden worden geleid.
 3. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder in de onderneming werkzame personen mede verstaan:
  1. degenen die in het kader van werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 15 maanden werkzaam zijn krachtens een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 690 van Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek, en
  2. degenen die krachtens een publiekrechtelijke aanstelling bij dan wel krachtens een arbeidsovereenkomst met de ondernemer werkzaam zijn in een door een andere ondernemer in stand gehouden onderneming.
 4. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden de bestuurder of de bestuurders van een onderneming geacht niet te behoren tot de in de onderneming werkzame personen.

Toelichting:

Hier worden de begrippen uit de WOR gedefinieerd. Van belang is het onderscheid tussen de begrippen onderneming en ondernemer. Een onderneming valt niet altijd samen met een ondernemer. Een onderneming (organisatie)kan meerdere ondernemers (rechtspersonen zoals bv, nv, cv e.d.) bevatten, maar ook het omgekeerde komt voor. De OR is een ondernemingsraad. Bekijk je reglement eens goed om te weten voor welke onderneming de OR is ingesteld.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK II DE INSTELLING VAN ONDERNEMINGSRADEN

 Artikel 2. Instelling van de OR

 1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen en jegens deze raad de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet, na te leven.
 2. Indien in een onderneming na de instelling van een ondernemingsraad niet langer in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, houdt de ondernemingsraad van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer toepassing geeft aan artikel 5a, tweede lid.

Toelichting:

Hier wordt het feitelijke bestaansrecht en de rol van de OR verwoord. De OR is er om te zorgen dat de onderneming goed functioneert. De OR kijkt naar de onderneming met de bril van de werknemer en vanuit die bril vindt de OR wat van het functioneren van die onderneming. Daarover mag de OR ten allen tijde wat roepen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 3. De instelling van een gemeenschappelijke OR

 1. De ondernemer die twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn stelt voor alle of voor een aantal van die ondernemingen te zamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de betrokken ondernemingen.
 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van in een groep verbonden ondernemers, die twee of meer ondernemingen in stand houden, waarin tezamen in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn. De betrokken ondernemers wijzen een tot hun groep behorende ondernemer aan, die voor de toepassing van deze wet namens hen als ondernemer optreedt ten opzichte van de gemeenschappelijke ondernemingsraad.
 3. De ondernemingen waarvoor een gemeenschappelijke ondernemingsraad is ingesteld, worden beschouwd als één onderneming in de zin van deze wet.

Toelichting:

Voor twee zelfstandige organisaties onder één BV mag één OR worden ingesteld. Dit kan zinvol zijn als beide ondernemingen dezelfde directeur hebben en ook verder nauw samenwerken (zie Toelichting artikel 1).

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 4. De instelling van een afzonderlijke OR voor een onderdeel

 1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt, waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, stelt voor een onderdeel van die onderneming een afzonderlijke ondernemingsraad in, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.
 2. Het onderdeel waarvoor een afzonderlijke ondernemingsraad is ingesteld, wordt beschouwd als een onderneming in de zin van deze wet.

Toelichting:

Als de onderdelen van één BV zodanig zelfstandig zijn dat zij een eigen strategisch en sociaal beleid hebben kan het beter zijn per onderdeel een OR in te stellen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 5. Ontheffing instellingsplicht

 1. De Raad kan, indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van deze wet in de betrokken onderneming in de weg staan, aan een ondernemer op diens verzoek ten aanzien van een door hem in stand gehouden onderneming schriftelijk voor ten hoogste vijf jaren ontheffing verlenen van de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. De Raad kan een dergelijke ontheffing uitsluitend verlenen indien voor wat betreft de informatie aan en de raadpleging van werknemers over de in het zesde lid genoemde onderwerpen door de ondernemer voorzieningen zijn getroffen om te waarborgen dat wordt voldaan aan het zevende en achtste lid.
 2. De Raad stelt de verenigingen van werknemers, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a, in de gelegenheid over het verzoek om ontheffing te worden gehoord.
 3. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
 4. Zolang op een verzoek om ontheffing niet onherroepelijk is beslist, geldt de in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichting niet.
 5. In dit artikel wordt verstaan onder:
  1. informatie: het verstrekken van gegevens door de ondernemer aan de werknemers opdat zij kennis kunnen nemen van het onderwerp en het kunnen bestuderen;
  2. raadpleging: de gedachtewisseling en de totstandbrenging van een dialoog tussen de werknemers en de ondernemer.
 6. Informatie en raadpleging behelzen:
  1. informatie over de recente en de waarschijnlijke ontwikkeling van de activiteiten en de economische situatie van de onderneming;
  2. informatie en raadpleging over de situatie, de structuur en de waarschijnlijke ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen de onderneming, alsmede over eventuele geplande anticiperende maatregelen met name in geval van bedreiging van de werkgelegenheid;
  3. informatie en raadpleging over beslissingen die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kunnen meebrengen.
 7. Het tijdstip en de wijze van informatieverstrekking alsmede de inhoud van de informatie moeten zodanig zijn dat de werknemers de informatie adequaat kunnen bestuderen en zo nodig de raadpleging kunnen voorbereiden.
 8. Raadpleging geschiedt:
  1. op een tijdstip, met middelen en met een inhoud die passend zijn;
  2. op het relevante niveau van directie en vertegenwoordiging, afhankelijk van het te bespreken onderwerp;
  3. op basis van de door de ondernemer te verstrekken informatie en van het advies dat de werknemers kunnen uitbrengen;
  4. op zodanige wijze dat de werknemers met de ondernemer kunnen samenkomen en een met redenen omkleed antwoord op hun advies kunnen krijgen;
  5. met het doel een akkoord te bereiken over de in het zesde lid, onderdeel c, bedoelde beslissingen, die onder de bevoegdheden van de ondernemer vallen.

Commentaar:

Helaas staat op artikel 2 geen sanctie zodat dit artikel een wassen neus is. Er zijn nog veel bedrijven die een OR zouden moeten hebben, maar die, zonder ontheffing, toch geen OR hebben.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 5a. Instelling op basis van CAO of vrijwillig

 1. Het bij of krachtens deze wet bepaalde is mede van toepassing wanneer een ondernemer op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan, verplicht is voor een door hem in stand gehouden onderneming een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer de collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan, de ondernemer niet langer verplicht tot het instellen van de ondernemingsraad, houdt deze van rechtswege op te bestaan bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad, tenzij de ondernemer van toepassing geeft aan het tweede lid.
 2. De ondernemer kan voor een door hem in stand gehouden onderneming, ten aanzien waarvan niet of niet langer een verplichting bestaat tot het instellen van een ondernemingsraad, besluiten vrijwillig een ondernemingsraad in te stellen of in stand te houden. Het bij of krachtens deze wet bepaalde is van toepassing, zodra de onderneming dat besluit schriftelijk heeft meegedeeld aan de bedrijfscommissie. De ondernemer kan deze ondernemingsraad op grond van een belangrijke wijziging van de omstandigheden opheffen bij het eindigen van de lopende zittingsperiode van die raad. De ondernemer deelt zijn besluit tot opheffing van de ondernemingsraad schriftelijk mee aan de bedrijfscommissie.

Commentaar:

Gelukkig komt dit ook voor. Meestal vanuit een situatie dat een bedrijf is ingekrompen tot onder de 50 werknemers en de OR toch blijft bestaan.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK III SAMENSTELLING EN WERKWIJZE VAN DE ONDERNEMINGSRADEN

 Artikel 6. Samenstelling van de OR

 1. Een ondernemingsraad bestaat uit leden die door de in de onderneming werkzame personen rechtstreeks uit hun midden worden gekozen. Hun aantal bedraagt in een onderneming
  • met minder dan 50 personen: 3 leden;
  • met 50 tot 100 personen: 5 leden;
  • met 100 tot 200 personen: 7 leden;
  • met 200 tot 400 personen: 9 leden;
  • met 400 tot 600 personen: 11 leden;
  • met 600 tot 1000 personen: 13 leden;
  • met 1000 tot 2000 personen: 15 leden;
  • en zo vervolgens bij elk volgend duizendtal personen 2 leden meer, tot ten hoogste 25 leden.

  De ondernemingsraad kan met toestemming van de ondernemer in zijn reglement zowel een afwijkend aantal leden vaststellen, als bepalen dat voor een of meer leden van de ondernemingsraad een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend ondernemingsraadslid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt.

 2. Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.
 3. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest.
 4. De ondernemer en de ondernemingsraad kunnen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, gezamenlijk een of meer groepen van personen die anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer, dan wel krachtens publiekrechtelijke aanstelling regelmatig in de onderneming arbeid verrichten, aanmerken als in de onderneming werkzame personen, dan wel een of meer groepen van die personen niet langer aanmerken als in de onderneming werkzame personen. Komen de ondernemer en de ondernemingsraad niet tot overeenstemming, dan kan ieder van hen een beslissing van de kantonrechter vragen.
 5. De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van hetgeen in het tweede en derde lid van dit artikel ten aanzien van de diensttijd is bepaald indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming.
 6. Tijdens een zittingsperiode van de ondernemingsraad kan geen wijziging worden gebracht in het aantal leden van de raad op grond van een vermeerdering of vermindering van het aantal in de onderneming werkzame personen.

Commentaar:

Bedenk goed hoe groot je de OR wilt maken. Wil je effectief en slagvaardig zijn als OR is een te grote OR niet handig. Afwijken van de hier genoemde zeteltallen kan ook zinvol zijn als je kiesgroepen hebt. Een even getal mag ook. Stemmen is niet de beste methode om beslissingen te nemen. Probeer dat te vermijden, dan heb je ook geen probleem met een even OR-lid aantallen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 7. De voorzitter van de OR

De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de ondernemingsraad in rechte.

Toelichting:

De OR kan, tot op zekere hoogte, zelfstandig handelen in het economisch en juridisch verkeer. Iemand moet dan wel een handtekening kunnen zetten die rechtsgeldig is. Dat is de voorzitter.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 8. Het reglement van de OR

 1. De ondernemingsraad maakt een reglement waarin de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens deze wet ter regeling aan de ondernemingsraad zijn opgedragen of overgelaten. Het reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de wet of die een goede toepassing van deze wet in de weg staan. Alvorens het reglement vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken. De ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van het vastgestelde reglement aan de ondernemer.
 2. De Raad kan ten aanzien van de inhoud van het reglement bij verordening nadere regelen stellen voor alle of een groep van ondernemingen. In het laatste geval wordt de betrokken bedrijfscommissie gehoord. Een verordening van de Raad behoeft de goedkeuring van Onze Minister. Een goedgekeurde verordening wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
 3. Indien de Raad een verordening als bedoeld in het tweede lid vaststelt, brengen de betrokken ondernemingsraden binnen een jaar na de bekendmaking van de goedgekeurde verordening in de Staatscourant, de bepalingen in hun reglement die in strijd zijn met deze verordening daarmee in overeenstemming.

Toelichting:

De OR is het centrale orgaan in de medezeggenschap. De OR bepaalt zijn eigen reglement. Andere medezeggenschapsorganen, zoals COR, GOR, OC e.d. zijn afgeleide van de OR. De OR kan daarin ook alleen afspraken maken die de OR-leden binden.

Ook de bestuurder heeft formeel geen invloed op het reglement. Afspraken tussen OR en bestuurder horen daarom niet in het reglement, maar worden vastgelegd in een apart statuut.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 9. De verkiezing van de OR

 1. De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten.
 2. Een kandidatenlijst kan worden ingediend door:
  1. een vereniging van werknemers, die in de onderneming werkzame kiesgerechtigde personen onder haar leden telt, krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste twee jaar in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, mits zij met haar leden in de onderneming over de samenstelling van de kandidatenlijst overleg heeft gepleegd. Ten aanzien van een vereniging die krachtens haar statuten geacht kan worden een voortzetting te zijn van een of meer andere verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, wordt de duur van de volledige rechtsbevoegdheid van die vereniging of verenigingen voor de vaststelling van de tijdsduur van twee jaar mede in aanmerking genomen;
  2. iedere in de onderneming werkzame kiesgerechtigde persoon of groep van personen, niet zijnde lid van een vereniging als bedoeld onder a welke een kandidatenlijst heeft ingediend.
 3. De ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen, dat voor bepaalde groepen van in de onderneming werkzame personen, dan wel voor bepaalde onderdelen van de onderneming afzonderlijke kandidatenlijsten worden ingediend, teneinde als grondslag te dienen voor de verkiezing door de betrokken personen of onderdelen van een tevens in het reglement te bepalen aantal leden van de ondernemingsraad. Indien de ondernemingsraad van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, gelden de in het tweede lid ten aanzien van het indienen van kandidatenlijsten gestelde eisen voor iedere aangewezen groep of ieder aangewezen onderdeel afzonderlijk.
 4. De ondernemingsraad treft, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet in de onderneming, voorzieningen in zijn reglement opdat de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk in de ondernemingsraad vertegenwoordigd kunnen zijn.

Toelichting:

Kijk voor de verkiezingen goed naar het reglement. Daarin staan specifieke keuzes voor de eigen OR. Voor de verkiezingen zijn verschillende draaiboeken beschikbaar. De Pijl kan u zo’n draaiboek bezorgen als u erom vraagt.

Een belangrijk vraagstuk bij dit artikel is de indiening van een ‘vrije’ kandidatenlijst door medewerkers die vakbondslid zijn. Het komt soms voor dat een medewerker die lid is van een vakbond die een lijst heeft ingediend deel wil nemen aan de verkiezingen via een zogenaamde ‘vrije lijst’. Dit kan niet. Als je lid bent van een vakbond en je wilt in de OR moet je zorgen dat je op de vakbondslijst komt. De enige reden dat je als vakbondlid op een ‘vrije lijst’ terecht kunt komen is als jouw vakbond geen lijst heeft ingediend.

Als aan het vereiste van lid 2a (dat er overleg over de lijstsamenstelling geweest moet zijn) niet voldaan is dan moet de kiescommissie de vakbondslijst niet accepteren, volgens het voorbeeldregelement van de SER (art. 8 voorbeeldregelement SER). De vakbond heeft dan 1 week de tijd om de lijst opnieuw in te dienen. (Met dank aan Sander van Riel van de Voort advocaten en mediators)

 

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 10. Nadere regels over de verkiezing van de OR

De ondernemingsraad stelt in zijn reglement nadere regelen betreffende de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen en de vaststelling van de uitslag daarvan, alsmede de betreffende de vervulling van tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad.

Toelichting:

Bekijk het reglement!

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 11. Bekendmaking van de verkiezingsuitslag en vermelding van de OR-leden

 1. De ondernemingsraad draagt er zorg voor, dat de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen, alsmede aan degenen die kandidatenlijsten hebben ingediend.
 2. Hij draagt er zorg voor, dat de namen en de functies in de onderneming van de leden van de ondernemingsraad blijvend worden vermeld op een plaats die vrij toegankelijk is voor alle in de onderneming werkzame personen, op zodanige wijze dat daarvan gemakkelijk kennis kan worden genomen.

Toelichting:

Verkiezingen hebben geen zin als niet iedereen daarna weet wat de uitslag is en wie verkozen is.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 12. Zittingsduur van de OR-leden

 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar.
 2. De ondernemingsraad kan, in afwijking van het eerste lid, in zijn reglement bepalen, dat de leden om de twee jaren of om de vier jaren tegelijk aftreden, dan wel om de twee jaren voor de helft aftreden. De ondernemingsraad kan voorts beperkingen vaststellen ten aanzien van de herkiesbaarheid.
 3. Wanneer een lid van de ondernemingsraad ophoudt in de onderneming werkzaam te zijn, eindigt van rechtswege zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad.
 4. De leden van de ondernemingsraad kunnen te allen tijde als zodanig ontslag nemen. Zij geven daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter en aan de ondernemer.
 5. Hij die optreedt ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij komt had moeten aftreden.

Toelichting:

Bekijk het reglement

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 13. Uitsluiting van een OR-lid

 1. Op verzoek van de ondernemer of van de ondernemingsraad kan de kantonrechter voor een door hem te bepalen termijn een lid van de ondernemingsraad uitsluiten van alle of bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad. Het verzoek kan uitsluitend worden gedaan door de ondernemer op grond van het feit dat het betrokken ondernemingsraadlid het overleg van de ondernemingsraad met de ondernemer ernstig belemmert, en door de ondernemingsraad op grond van het feit dat de betrokkene de werkzaamheden van de ondernemingsraad ernstig belemmert.
 2. Alvorens een verzoek in te dienen stelt de verzoeker de betrokkene in de gelegenheid over het verzoek te worden gehoord. De ondernemer en de ondernemingsraad stellen elkaar in kennis van een overeenkomstig het eerste lid ingediend verzoek.

Toelichting:

Over het algemeen is het erg moeilijk een OR-lid uit te sluiten. Wanneer is er sprake van ernstige belemmering van het OR werk of van het overleg? Menings- en karakterverschillen moeten mogelijk zijn. Het komt echter helaas wel voor dat een OR-lid zijn rol te buiten gaat. In je reglement kun je regelen hoe een verzoek tot uitsluiting tot stand moet komen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 14. Regeling van de werkwijze

 1. De ondernemingsraad regelt in zijn reglement zijn werkwijze.
 2. Het reglement bevat in ieder geval voorschriften omtrent:
  1. de gevallen waarin de ondernemingsraad ten behoeve van de uitoefening van zijn taak bijeenkomt;
  2. de wijze van bijeenroeping van de ondernemingsraad;
  3. het aantal leden dat aanwezig moet zijn om een vergadering te kunnen houden;
  4. de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;
  5. de voorziening in het secretariaat;
  6. het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de agenda van de vergaderingen van de ondernemingsraad;
  7. het tijdstip waarop de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en de andere in de onderneming werkzame personen uiterlijk in kennis dienen te worden gesteld van de agenda, welk tijdstip niet later kan worden gesteld dan 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen;
  8. het opmaken en het bekendmaken aan de ondernemer, de leden van de ondernemingsraad en aan de andere in de onderneming werkzame personen van de verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad en van het jaarverslag van de ondernemingsraad.

Toelichting:

De OR moet dus de agenda en verslagen van zijn vergadering bekend maken en een jaarverslag schrijven. Hiermee kan de OR zich naar de achterban verantwoorden. In de verslagen en het jaarverslag moet dan wel duidelijk staan hoe de OR tot bepaalde adviezen en besluiten is gekomen. Voor het verslag mag je ook volstaan met een nieuwsbrief. Niet alles in het verslag kan al direct openbaar gemaakt worden en soms zijn verslagen voor niet ingewijden slecht te volgen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 15. Instelling commissies

 1. De ondernemingsraad kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. De ondernemingsraad legt zijn voornemen om een commissie in te stellen schriftelijk voor aan de ondernemer, met vermelding van de taak, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de door hem in te stellen commissie. Bij bezwaar van de ondernemer kan de ondernemingsraad een beslissing van de kantonrechter vragen.
 2. De ondernemingsraad kan met inachtneming van het eerste lid vaste commissies instellen voor de behandeling van door hem aangewezen onderwerpen. In een vaste commissie kunnen naast een of meer leden van de ondernemingsraad ook andere in de onderneming werkzame personen zitting hebben. De ondernemingsraad kan in het instellingsbesluit van een vaste commissie zijn rechten en bevoegdheden ten aanzien van de door hem aangewezen onderwerpen, met uitzondering van de bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, geheel of gedeeltelijk aan de betrokken commissie overdragen, indien de meerderheid van het aantal leden van de commissie uit leden van de ondernemingsraad bestaat.
 3. De ondernemingsraad kan met inachtneming van het eerste lid voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen voor de behandeling van de aangelegenheden van die onderdelen. De ondernemingsraad kan in het instellingsbesluit van een onderdeelcommissie aan deze commissie de bevoegdheid toekennen tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken onderdeel. In dat geval gaan de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad ten aanzien van de aangelegenheden van het onderdeel, met uitzondering van de bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, over naar de onderdeelcommissie, tenzij de ondernemingsraad besluit een bepaalde aangelegenheid zelf te behandelen. In een onderdeelcommissie kunnen naast een of meer leden van de ondernemingsraad uitsluitend in het betrokken onderdeel werkzame personen zitting hebben.
 4. De ondernemingsraad kan met inachtneming van het eerste lid voorbereidingscommissies instellen ter voorbereiding van door de ondernemingsraad te behandelen onderwerpen. Een voorbereidingscommissie kan geen rechten of bevoegdheden van de ondernemingsraad uitoefenen. Een voorbereidingscommissie kan slechts voor een bepaalde, door de ondernemingsraad in het instellingsbesluit te vermelden, tijd worden ingesteld. In een voorbereidingscommissie kunnen naast een of meer leden van de ondernemingsraad ook andere in de onderneming werkzame personen zitting hebben.
 5. Ten aanzien van de leden van door de ondernemingsraad ingestelde commissies, die geen lid zijn van de ondernemingsraad, is artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

Toelichting:

De OR kan commissies instellen. Bij vaste commissies kunnen ook anderen dan OR-leden betrokken worden en vaste commissie-leden hebben meer scholingsrechten. Vaste commissies kunnen alleen in overleg met de bestuurder ingesteld worden. Het creëert namelijk een extra belasting van de organisatie.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 16. Inschakelen extern deskundigen

 1. De ondernemingsraad kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van die raad, met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. Hij kan een zodanige uitnodiging ook doen aan een of meer bestuurders van de onderneming, dan wel aan een of meer personen als bedoeld in artikel 24, tweede lid.
 2. De leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid bedoelde personen inlichtingen en adviezen vragen.
 3. Een deskundige kan eveneens worden uitgenodigd een schriftelijk advies uit te brengen
 4. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de commissies van de ondernemingsraad.

Toelichting:

Als de ondernemingsraad denkt onvoldoende expertise op een bepaald punt te hebben, dan kan de OR daarvoor deskundigen uitnodigen. Dat kunnen interne of externe deskundigen zijn. Brengen deze deskundigen kosten in rekening dan zijn die voor rekening van de ondernemer (artikel 22), mits deze van tevoren van de kosten op de hoogte is gesteld.

Deze uitnodiging kan ook naar andere personen gaan, zoals bestuurders (RvC, RvT, stichtingsbestuurder e.d.) en gezagsdragers (burgemeester, wethouder, staatssecretaris en minister e.d.). Zij zijn echter niet verplicht zo’n uitnodiging op te volgen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 17. Faciliteiten en doorbetaling van loon

 1. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad en de commissies van die raad, en, indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, de secretaris van die raad het gebruik toe te staan van de voorzieningen waarover hij als zodanig kan beschikken en die de ondernemingsraad, de commissies en de secretaris van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De ondernemer stelt de ondernemingsraad en de commissies van die raad in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen en stelt deze personen in de gelegenheid hieraan hun medewerking te verlenen, een en ander voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van de taak van de raad en de commissies.
 2. De ondernemingsraad en de commissies van die raad vergaderen zoveel mogelijk tijdens de normale arbeidstijd.
 3. De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad behouden voor de tijd gedurende welke zij ten gevolge van het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad niet de bedongen arbeid hebben verricht, hun aanspraak op loon dan wel bezoldiging.

Toelichting:

Wat de OR nodig heeft om te werken moet verschaft worden. Dit gaat potentieel nogal ver. Meestal zal de OR enkele werkafspraken met de bestuurder maken over de te verschaffen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een ambtelijk secretariaat.

Wat hier ook staat is dat vergaderen in werktijd plaats hoort te vinden en dat tijd besteed aan OR-werk, werktijd is. Vergaderen in werktijd is niet in alle ondernemingen voor alle OR leden mogelijk. In een bedrijf met ploegendienst zal er altijd wel een OR-lid zijn dat geen dienst heeft, waardoor mensen in privé tijd moeten vergaderen. Die tijd zou gecompenseerd moeten worden, maar dat gebeurt lang niet altijd.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 18. Vrijgestelde tijd,  scholingsrechten

 1. De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal uren per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg met andere personen over aangelegenheden waarbij zij in de uitoefening van hun taak zijn betrokken, alsmede voor kennisneming van de arbeidsomstandigheden in de onderneming.
 2. De ondernemer is verplicht de leden van de ondernemingsraad en de leden van een vaste commissie of onderdeelcommissie, bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderscheidelijk derde lid, gedurende een door de ondernemer en de ondernemingsraad gezamenlijk vast te stellen aantal dagen per jaar, in werktijd en met behoud van loon dan wel bezoldiging de gelegenheid te bieden de scholing en vorming van voldoende kwaliteit te ontvangen welke zij in verband met de vervulling van hun taak nodig oordelen.
 3. De ondernemer en de ondernemingsraad stellen het aantal uren, bedoeld in het eerste lid, en het aantal dagen, bedoeld in het tweede lid onderscheidenlijk derde lid, vast op een zodanig aantal als de betrokken leden van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. Daarbij wordt in acht genomen dat het aantal uren niet lager vastgesteld kan worden dan zestig per jaar en het aantal dagen:
  1. voor leden van een in het tweede lid bedoelde commissie die niet tevens lid zijn van de ondernemingsraad, niet lager vastgesteld kan worden dan drie per jaar;
  2. voor leden van de ondernemingsraad die niet tevens lid zijn van een in het tweede lid bedoelde commissie, niet lager vastgesteld kan worden dan vijf per jaar; en
  3. voor leden van de ondernemingsraad die tevens lid zijn van een commissie, niet lager vastgesteld kan worden dan acht per jaar.
 4. De ondernemingsraad, alsmede ieder lid van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan hetgeen is bepaald in het eerste, het tweede en het derde lid.

Toelichting:

Om als OR-lid je werk te kunnen doen moet je vrij besteedbare tijd hebben om in het bedrijf rond te lopen om met collega’s te kunnen praten over onderwerpen waar de OR mee bezig is of om de arbeidsomstandigheden te bekijken. Verder moet je scholing kunnen volgen. Helaas blijven de vrij besteedbare uren bij veel organisaties op het minimum steken en aan de scholingsdagen komen de meeste OR-en niet toe. Veel ondernemingsraden worden daardoor niet echt effectief en hebben daardoor minder waarde voor de onderneming en de medewerkers. Dit lijdt ertoe dat er nog minder animo is de OR de middelen te verschaffen die nodig zijn om goed te functioneren.

Wil je als OR iets bereiken zul je in jezelf moeten investeren.

Terug naar de inhoudsopgave

  Artikel 19.

Vervallen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 20. Geheimhouding

 1. De leden van de ondernemingsraad en de leden van de commissies van die raad, alsmede de overeenkomstig artikel 16 geraadpleegde deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zij in hun hoedanigheid vernemen, alsmede van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de ondernemer dan wel de ondernemingsraad of de betrokken commissie hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens mee, welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoe lang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degenen die met het secretariaat van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad zijn belast.
 3. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet tegenover hen die tengevolge van een rechterlijke opdracht zijn belast met een onderzoek naar de gang van zaken in de onderneming.
 4. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt voorts niet tegenover hem die door een lid van de ondernemingsraad of door een lid van een commissie van die raad wordt benaderd voor overleg, mits de ondernemer, onderscheidenlijk degene die geheimhouding heeft opgelegd, vooraf toestemming heeft gegeven voor het overleg met de betrokken persoon en deze laatste schriftelijk heeft verklaard, dat hij zich ten aanzien van de betrokken aangelegenheid tot geheimhouding verplicht. In dat geval is ten aanzien van de bedoelde persoon het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
 5. Een weigering de in het vorige lid bedoelde toestemming te verlenen, wordt door de ondernemer, onderscheidenlijk door degene die geheimhouding heeft opgelegd, met redenen omkleed.
 6. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de ondernemingsraad of van de betrokken commissie, noch door beëindiging van de werkzaamheden van de betrokkene in de onderneming.
 7. De ondernemingsraad, alsmede ieder lid van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad, alsmede een overeenkomstig artikel 16 geraadpleegde deskundige en ieder die met het secretariaat van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad is belast kan de kantonrechter verzoeken de opgelegde geheimhouding op te heffen op de grond dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het opleggen van geheimhouding had kunnen besluiten.

Toelichting:

Bij het opleggen van geheimhouding door de bestuurder moeten vier voorwaarden in acht worden genomen:

 1. Geheimhouding wordt voor de behandeling van het onderwerp meegedeeld.
  Vinden de OR-leden het te zwaar om de verantwoordelijkheid van geheimhouding te
  dragen of het onderwerp niet belangrijk genoeg dan kunnen ze weigeren de informatie aan te horen.

 2. Duidelijk moet worden welke informatie geheim is.
  Als duidelijk is welke informatie geheim is, is het ook gemakkelijker de reden van geheimhouding te snappen en daarmee gemakkelijker om het geheim te houden. Dan is ook duidelijk welke speelruimte de OR nog wel heeft om de achterban te raadplegen.

 3. Hoelang moet deze informatie geheim zijn
  Geheimhouding moet je alleen dan opleggen als er duidelijk iets aan de hand is. Bijvoorbeeld een fusie, waarbij de partners intern nog dingen te regelen hebben of waar sprake is van koersgevoelige informatie. Deze informatie is vaak tot een bepaalde datum geheim. Oneindige geheimen bestaan niet.

 4. Voor wie geldt de geheimhoudingsplicht niet.
  Ongetwijfeld zijn er andere mensen in het bedrijf op de hoogte, bijvoorbeeld de financieel directeur of de HR manager. Deze kunnen dan eventueel als deskundige geraadpleegd worden in de OR vergadering.

Ook eventuele externe deskundigen vallen onder de geheimhoudingsplicht.

Deze voorwaarden zijn belangrijk, omdat de OR op deze manier nog enigszins zijn werk kan blijven doen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 21. Bescherming tegen benadeling en het bijzonder ontslagverbod

 1. De ondernemer draagt er zorg voor, dat de in de onderneming werkzame personen die staan of gestaan hebben op een kandidatenlijst bedoeld in artikel 9, alsmede de leden en de gewezen leden van de ondernemingsraad en van de commissies van die raad niet uit hoofde van hun kandidaatstelling of hun lidmaatschap van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad worden benadeeld in hun positie in de onderneming. Indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd is de eerste volzin op hem van overeenkomstige toepassing. Op degene die het initiatief neemt of heeft genomen tot het instellen van een ondernemingsraad is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing. De ondernemingsraad, alsmede iedere in de onderneming werkzame persoon als in de eerste tot en met de derde volzin bedoeld, kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan hetgeen in de eerste en tweede volzin is bepaald. Ten aanzien van personen die krachtens publiekrechtelijke aanstelling in de onderneming werkzaam zijn, treedt een andere kamer van de rechtbank in de plaats van de kantonrechter.

Noot: onderstaande  leden 2 tot en met 6 van artikel 21 zijn vervallen in de WOR en geregeld in de artikelen 670 lid4, 670a en 670b van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Het is de ondernemer niet toegestaan de dienstbetrekking van een in de onderneming werkzame persoon die lid is van de ondernemingsraad of van een commissie als bedoeld in artikel 15, tweede en derde lid, te beëindigen, behalve wanneer de betrokkene schriftelijk in de beëindiging toestemt of wanneer deze geschiedt wegens een dringende aan de werknemer onverwijld meegedeelde reden of wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel van de onderneming waarin de betrokkene werkzaam is. Indien de ondernemer aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd is de eerste volzin op die secretaris van overeenkomstige toepassing. Een beëindiging in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig.
 2. Het is de ondernemer niet toegestaan de dienstbetrekking van een in de onderneming werkzame persoon die geplaatst is op een kandidatenlijst als bedoeld in artikel 9, die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van de ondernemingsraad, die lid is van een commissie als bedoeld in artikel 15, vierde lid, of die korter dan twee jaar geleden lid is geweest van een commissie van de raad, te beëindigen zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter. De toestemming wordt gevraagd bij verzoekschrift. De kantonrechter verleent de toestemming slechts, indien het hem aannemelijk voorkomt dat de beëindiging geen verband houdt met de plaatsing van de betrokkene op de kandidatenlijst of met het lidmaatschap van de betrokkene van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Een beëindiging in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig.
 3. De in het vorige lid bedoelde toestemming is niet vereist, wanneer de betrokkene schriftelijk in de beëindiging toestemt of wanneer deze geschiedt wegens een dringende aan de werknemer onverwijld meegedeelde reden of wegens beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van het onderdeel van de onderneming waarin de betrokkene werkzaam is.
 4. Het tweede tot en met vierde lid laten onverlet de bevoegdheid van de ondernemer om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen te ontbinden. De kantonrechter kan dit verzoek slechts inwilligen, indien het hem aannemelijk voorkomt dat het verzoek geen verband houdt met de plaatsing van de betrokkene op de kandidatenlijst of met het lidmaatschap van de betrokkene van de ondernemingsraad of van een commissie van die raad.
 5. De leden 2 tot en met 5 zijn niet van toepassing ten aanzien van personen die krachtens publiekrechtelijke aanstelling werkzaam zijn in de onderneming.

Toelichting:

Een (kandidaat of gewezen) OR-lid kan niet benadeeld worden in zijn functie en dus ook niet ontslagen worden op grond van zijn functioneren in de OR. Het OR-lid kan wel ontslagen worden bij een reorganisatie waar zijn of haar functie komt te vervallen.

Het is vaak moeilijk hard te maken dat je een promotie niet krijgt omdat jij OR-lid bent of omdat er toch een betere kandidaat was. Als de cultuur in een bedrijf bestaat dat de OR lastig gevonden wordt en OR leden bij voorbaat verdacht zijn, dan is dat vervelend en kan het tot benadeling leiden. Anderzijds zijn er ook genoeg bedrijven waar het lidmaatschap van de OR gezien wordt als een pré en waar het OR lidmaatschap de carrière kan bevorderen. Je leert tenslotte nergens zoveel over de onderneming als in de OR.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 22. Kosten

 1. De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer.
 2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid komen de kosten van het overeenkomstig artikel 16 en artikel 23a, zesde lid, raadplegen van een deskundige door de ondernemingsraad of een commissie van die raad, alsmede de kosten van het voeren van rechtsgedingen door de ondernemingsraad, slechts ten laste van de ondernemer, indien hij van de te maken kosten vooraf in kennis is gesteld. De eerste volzin is niet van toepassing wanneer uitvoering is gegeven aan het vierde lid.
 3. Met inachtneming van het eerste lid komen de kosten van scholing en vorming, bedoeld in artikel 18, tweede lid, ten laste van de ondernemer. De Raad kan voor verschillende kosten verbonden aan scholing en vorming richtbedragen vaststellen.Met inachtneming van het eerste lid komen de kosten van scholing en vorming, bedoeld in artikel 18, tweede lid, ten laste van de ondernemer. De Raad kan voor verschillende kosten verbonden aan scholing en vorming richtbedragen vaststellen.
 4. De ondernemer kan in overeenstemming met de ondernemingsraad de kosten die de ondernemingsraad en de commissies van die raad in enig jaar zullen maken, voor zover deze geen verband houden met het bepaalde in de artikelen 17 en 18, eerste lid, vaststellen op een bepaald bedrag, dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag zou worden overschreden, komen slechts ten laste van de ondernemer voor zover hij in het dragen daarvan toestemt.

Toelichting:

Alle kosten die de OR moet maken om zijn taak uit te voeren komen voor rekening van de ondernemer. Kosten gemaakt aan deskundigen en rechtsgedingen komen slechts voor rekening van de ondernemer als deze van tevoren van de kosten op de hoogte is gesteld. Over training en scholing kan de OR zelf besluiten en over de kosten daarover hoeft de bestuurder niet van tevoren in kennis gesteld te worden. Het is natuurlijk wel netjes dit wel te doen. Laat je echter niet in de positie van ‘toestemming vragen’ zetten, daarmee plaats je je onder de directie en daarmee gedraag je je ongelijkwaardig. Dit komt ook op andere vlakken de onderhandelingspositie van de OR niet te goede. Het betekent natuurlijk ook dat de OR zelf de verantwoordelijkheid draagt voor deze uitgaven.

In lid 4 wordt gesproken over een budget dat de OR kan worden toegekend. De OR moet zich afvragen of dat handig is. Enerzijds heb je een bedrag beschikbaar dat jezelf kunt besteden, anderzijds moet de OR toestemming vragen aan de bestuurder als het budget overschreden wordt. Overschrijdingen van het budget zullen vooral plaatsvinden in situaties waar het spannend wordt en waar OR deskundige ondersteuning hard nodig heeft. Mogelijk staan bestuurder en OR ook tegenover elkaar. Deskundige ondersteuning is duur en het budget is waarschijnlijk snel op. Als het budget zodanig groot is dat de OR er wel deskundige ondersteuning van kan betalen zal het in normale jaren nauwelijks volledig gebruikt worden.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 22a. Proceskosten

In rechtsgedingen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kan de ondernemingsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK IV HET OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD

Artikel 23. Het overleg: onderwerpen, initiatiefrecht, wie overlegt

 1. De ondernemer en de ondernemingsraad komen met elkaar bijeen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad hetzij de ondernemer daarom onder opgave van redenen heeft verzocht.
 2. In de in het eerste lid bedoelde overlegvergaderingen worden de aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de orde gesteld, ten aanzien waarvan hetzij de ondernemer, hetzij de ondernemingsraad overleg wenselijk acht of waarover ingevolge het bij of krachtens deze wet bepaalde overleg tussen de ondernemer en de ondernemingsraad moet plaatsvinden. In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen. De ondernemingsraad is bevoegd omtrent de bedoelde aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Onder de aangelegenheden, de onderneming betreffende, is niet begrepen het beleid ten aanzien van, alsmede de uitvoering van een bij of krachtens een wettelijk voorschrift aan de ondernemer opgedragen publiekrechtelijke taak, behoudens voor zover deze uitvoering de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen betreft.
 3. De ondernemingsraad is ook buiten de overlegvergadering bevoegd aan de ondernemer voorstellen te doen omtrent de in het tweede lid bedoelde aangelegenheden. Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk en voorzien van een toelichting aan de ondernemer voorgelegd. De ondernemer beslist over het voorstel niet dan nadat daarvoor ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemingsraad mee, of en in hoeverre hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten.
 4. Het overleg wordt voor de ondernemer gevoerd door de bestuurder van de onderneming. Wanneer een onderneming meer dan één bestuurder heeft, bepalen dezen tezamen wie van hen overleg pleegt met de ondernemingsraad.
 5. De in het vorige lid bedoelde bestuurder kan zich in geval van verhindering of ten aanzien van een bepaald onderwerp laten vervangen door een medebestuurder. Heeft de onderneming geen meerhoofdig bestuur, dan kan de bestuurder zich bij verhindering doen vervangen door een persoon als bedoeld in artikel 24, tweede lid, of door een in de onderneming werkzame persoon die beschikt over bevoegdheden om namens de ondernemer overleg te voeren met de ondernemingsraad.
 6. De bestuurder of degene die hem vervangt kan zich bij het overleg laten bijstaan door een of meer medebestuurders, personen als bedoeld in artikel 24, tweede lid, of in de onderneming werkzame personen.
 7. Ten aanzien van de overlegvergadering, bedoeld in het tweede lid, tweede zin, is artikel 24, tweede en derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Toelichting en commentaar:

In dit artikel wordt de basis van het overleg geregeld. De gelijkwaardigheid van OR en bestuurder is af te leiden uit het feit dat beiden de andere partij kunnen verplichten tot overleg binnen twee weken. Verder wordt in lid 3 het zogenaamde initiatiefrecht beschreven. Volgens mij is het vanuit artikel 2 al vanzelfsprekend dat de OR zelf voorstellen mag doen. Hoe kun je anders bemoeien met “..het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen..”? Hier wordt er wel een procedure aan gekoppeld. Verder is vanaf 1 januari 2019 expliciet geregeld dat de beloningsverhouding tussen de top en de werknemer met de OR besproken moet worden. Dat kan het beste in de algemene gang van zaken bespreking volgens art. 24 WOR. De Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht is hier dan bij aanwezig als de OR dat wenst. Helaas heeft de OR geen instemmingsrecht op de beloningsverhoudingen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 23a. Quorum, voorzitter, secretaris, agenda, uitnodigen van deskundigen

 1. Een overlegvergadering kan slechts worden gehouden, indien ten aanzien van de ondernemingsraad wordt voldaan aan de bepalingen die ingevolge het reglement van de ondernemingsraad gelden voor het houden van een vergadering van die raad. Alle leden van de ondernemingsraad kunnen in de vergadering het woord voeren.
 2. De overlegvergadering wordt, tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een andere regeling treffen, beurtelings geleid door de bestuurder of degene die hem ingevolge artikel 23, zesde lid, vervangt en de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van de ondernemingsraad.
 3. De secretaris van de ondernemingsraad treedt op als secretaris van de overlegvergadering, tenzij de ondernemer en de ondernemingsraad tezamen een andere persoon als secretaris aanwijzen.
 4. De agenda van de overlegvergadering bevat de onderwerpen die door de ondernemer of door de ondernemingsraad bij de secretaris voor het overleg zijn aangemeld. Het verslag van de overlegvergadering behoeft de goedkeuring van de ondernemer en de ondernemingsraad.
 5. De ondernemer en de ondernemingsraad maken gezamenlijk afspraken over de gang van zaken bij de overlegvergadering en over de wijze en het tijdstip waarop de agenda en het verslag van de overlegvergadering aan de in de onderneming werkzame personen bekend worden gemaakt.
 6. Ten aanzien van de overlegvergadering zijn de artikelen 17 en 22 van overeenkomstige toepassing. Zowel de ondernemingsraad als de ondernemer kan een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een overlegvergadering, indien dit voor de behandeling van een bepaald onderwerp redelijkerwijze nodig is. Zij stellen elkaar hiervan tijdig vooraf in kennis.

Toelichting:

Het quorum in het reglement is ook van toepassing op de overleg vergadering. Zijn er te weinig OR leden aanwezig dan kan de overlegvergadering niet doorgaan. Dit betekent tevens dat een klein clubje uit de OR (het DB bijvoorbeeld) nooit een officiële overlegvergadering kan voeren waar besluiten worden genomen.

Het voorzitterschap rust beurtelings bij de bestuurder en de OR, tenzij je dat anders afspreekt. Mijn advies is om het voorzitterschap bij de OR te houden. De OR is een groep, zodat de OR het technisch voorzitten van de inhoudelijke discussie kan scheiden. Dit biedt meer mogelijkheden wijdlopige bestuurders en OR-leden in het gareel te houden. De bestuurder heeft ook meer zijn handen vrij om de discussie inhoudelijk aan te gaan.

Naast het OR reglement moeten OR en bestuurder dus ook een overlegstatuut vastleggen, waarin afspraken gemaakt worden over het voorzitterschap en de bekendmaking van agenda en verslag van de overlegvergadering in de organisatie. Ook het verslag van de overlegvergadering is openbaar.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 23b. Besluiten en schorsing

 1. Tijdens een overlegvergadering kunnen zowel door de ondernemer als door de ondernemingsraad besluiten worden genomen.
 2. Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer de ondernemer of de ondernemingsraad ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk beraad wenselijk acht.

Toelichting:

Wees niet te zuinig met schorsingen. Het is geen belediging van de bestuurder om hem of haar even de gang op te sturen om onderling iets af te stemmen. Als dat nodig is zal elke (goede) bestuurder dat begrijpen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 23c. Het overleg van de onderdeelcommissie

Indien de ondernemingsraad aan een onderdeelcommissie de bevoegdheid heeft toegekend tot het plegen van overleg met degene die de leiding heeft van het betrokken onderdeel, zijn ten aanzien van dat overleg de artikel 17, 22, 23 en 23a, tweede, vierde en zesde lid, 23b, 24, eerste lid, 25, 27, 28, 31a, eerste, zesde en zevende lid, 31b en 31c van overeenkomstige toepassing. In dit overleg kunnen geen aangelegenheden worden behandeld die in het overleg met de ondernemingsraad worden behandeld.

Toelichting:

De OR kan aan een onderdeelcommissie (OC) vrijwel alle bevoegdheden toekennen die hij zelf ook heeft behalve rechtsgedingen. De nodige faciliteiten worden ook de OC ter beschikking gesteld.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 24. Algemene gang van zaken, belangrijke onderwerpen, aanwezigheid commissarissen

 1. In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken.
 2. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een naamloze vennootschap, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij, zijn bij de in het eerste lid bedoelde besprekingen de commissarissen van de vennootschap, de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij, als die er zijn, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. Wordt ten minste de helft van de aandelen van de vennootschap middellijk of onmiddellijk voor eigen rekening gehouden door een andere vennootschap, dan rust de hiervoor bedoelde verplichting op de bestuurders van de laatstbedoelde vennootschap, dan wel op een of meer door hen aangewezen vertegenwoordigers. Wordt de onderneming in stand gehouden door een vereniging of een stichting, dan zijn de bestuursleden van de vereniging of stichting, dan wel een of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig. De ondernemingsraad kan in een bepaald geval besluiten, dat aan dit lid geen toepassing behoeft te worden gegeven.
 3. Het in het vorige lid bepaalde geldt niet ten aanzien van een onderneming die in stand wordt gehouden door een ondernemer die ten minste vijf ondernemingen in stand houdt waarvoor een ondernemingsraad is ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn, dan wel door een ondernemer die deel uitmaakt van in een groep verbonden ondernemers die tezamen ten minste vijf ondernemingsraden hebben ingesteld waarop de bepalingen van deze wet van toepassing zijn.

Toelichting:

Dit artikel helpt de OR bij de agendavorming. Twee keer per jaar bespreek je met de bestuurder het reilen en zeilen van de onderneming. Daarbij is het vooral van belang dat besproken wordt wat de plannen voor de komende periode zijn. De OR kan zich dan voorbereiden op mogelijke advies- en instemmingsaanvragen.

Bij deze bespreking moeten ook vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht e.d. Aanwezig zijn, tenzij de OR dat niet nodig vindt. Bij een concern met meer dan vijf ondernemingen geldt de aanwezigheidsverplichting niet. De aanwezigheidsverplichting geldt ook niet voor politieke ambtsdragers, zoals wethouders en ministers. Het is wel verstandig ze uit te nodigen.

De aanwezigheidsverplichting geldt ook bij de voorgeschreven overlegvergaderingen in artikel 25 en 30.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK IV-A BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

 Artikel 25. De plicht van de bestuurder advies van de OR te vragen

 1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot:
  1. overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan;
  2. het vestigen van, dan wel het overnemen of afstoten van de zeggenschap over, een andere onderneming, alsmede het aangaan van, het aanbrengen van een belangrijke wijziging in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere onderneming, waaronder begrepen het aangaan, in belangrijke mate wijzigen of verbreken van een belangrijke financiële deelneming vanwege of ten behoeve van een dergelijke onderneming;
  3. beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of van een belangrijk onderdeel daarvan;
  4. belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming;
  5. belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, dan wel in de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming.
  6. wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent;
  7. het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten;
  8. het doen van een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming;
  9. het aantrekken van een belangrijk krediet ten behoeve van de onderneming;
  10. het verstrekken van een belangrijk krediet en het stellen van zekerheid voor belangrijke schulden van een andere ondernemer, tenzij dit geschiedt in de normale uitoefening van werkzaamheden in de onderneming;
  11. invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening;
  12. het treffen van een belangrijke maatregel in verband met de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van een beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorziening in verband met het milieu;
  13. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
  14. het verstrekken en het formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming betreffende een der hiervoor bedoelde aangelegenheden.

  Het onder b bepaalde, alsmede het onder n bepaalde, voor zover dit betrekking heeft op een aangelegenheid als bedoeld onder b, is niet van toepassing wanneer de andere onderneming in het buitenland gevestigd is of wordt en redelijkerwijze niet te verwachten is dat het voorgenomen besluit zal leiden tot een besluit als bedoeld onder c-f ten aanzien van een onderneming die door de ondernemer in Nederland in stand wordt gehouden.

 2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 3. Bij het vragen van advies wordt aan de ondernemingsraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen van het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen.
 4. De ondernemingsraad brengt met betrekking tot een voorgenomen besluit als bedoeld in het eerste lid geen advies uit dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Ten aanzien van de bespreking van het voorgenomen besluit in de overlegvergadering is artikel 24, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
 5. Indien na het advies van de ondernemingsraad een besluit als in het eerste lid bedoeld wordt genomen, wordt de ondernemingsraad door de ondernemer zo spoedig mogelijk van het besluit schriftelijk in kennis gesteld. Indien het advies van de ondernemingsraad niet of niet geheel is gevolgd, wordt aan de ondernemingsraad tevens medegedeeld, waarom van dat advies is afgeweken. Voor zover de ondernemingsraad daarover nog niet heeft geadviseerd, wordt voorts het advies van de ondernemingsraad ingewonnen over de uitvoering van het besluit.
 6. Tenzij het besluit van de ondernemer overeenstemt met het advies van de ondernemingsraad, is de ondernemer verplicht de uitvoering van zijn besluit op te schorten tot een maand na de dag waarop de ondernemingsraad van dat besluit in kennis is gesteld. De verplichting vervalt wanneer de ondernemingsraad zulks te kennen geeft.

Toelichting:

Dit artikel wordt bijna overal het adviesrecht van de OR genoemd. Ik doe dat bewust niet want de OR heeft het recht gekregen advies te geven over “..het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen.. “ in artikel 2. Het geven van advies is het bestaansrecht van de OR, daarom heet het ook een ondernemingsraad.

Hier gaat het om de plicht van de bestuurder om de OR om advies te vragen bij besluiten die organisatorische en financiële zaken betreffen. Daarbij moet de bestuurder besluiten volgens het advies van de OR, tenzij de bestuurder de OR weet te overtuigen dat zijn besluit goed is of het advies van de OR niet goed is. Dit gaat duidelijk verder dan het advies van een extern adviseur. Het advies van de OR kan de bestuurder niet zonder meer naast zich neerleggen. Er moet minstens goed inhoudelijk overleg plaatsvinden. Het is ook belangrijk dit inhoudelijk overleg goed vast te leggen in OV verslagen of brieven, want anders heeft de OR geen materiaal om eventueel naar de ondernemingskamer te stappen. 

Een goed advies bestaat dus uit ideeën, een redenering en een verhaal met een keuze van de OR rond een gegeven probleem. Veel ondernemingsraden gebruiken de termen positief of negatief adviseren. Beiden zijn mijns inziens geen advies. Het eerste is een goedkeuring en het tweede een afkeuring. De OR mag natuurlijk best een besluit van de bestuurder helemaal goed vinden of volkomen verkeerd, maar dat is zelden het geval. De nuance wordt dan gezocht in positief mits of negatief tenzij. Dit ondervangt niet mijn grootste bezwaar tegen deze manier van adviseren: De OR beperkt zichzelf  daardoor teveel door in het keurslijf van het voorgenomen besluit van de bestuurder te blijven. Het blijft reageren op een voorgenomen besluit van de bestuurder dat je goed of slecht kunt vinden. Een advies dat een alternatief of andere ideeën biedt is echter niet positief of negatief, maar een andere denkrichting. Het bieden van een andere denkrichting (vanuit het belang van de medewerkers uiteraard) leidt tot een gesprek. Een gesprek over het beste besluit in het belang van alle doelen van de onderneming is wat dit artikel beoogt.

Bij de overlegvergadering waar het voorgenomen besluit wordt toegelicht en de overlegvergadering waar de OR zijn advies toelicht moeten ook de commissarissen of toezichthouders aanwezig zijn. Dit is van belang, zodat ook de toezichthouders een ander beeld kunnen krijgen van het voorgenomen besluit dan het beeld dat door de directie is voorgespiegeld. Voor de OR kan dit dus een belangrijk beïnvloedingsinstrument zijn.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 26. Beroepsrecht

 1. De ondernemingsraad kan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen een besluit van de ondernemer als bedoeld in artikel 25, vijfde lid, hetzij wanneer dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van de ondernemingsraad, hetzij wanneer feiten of omstandigheden bekend zijn geworden, die, waren zij aan de ondernemingsraad bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om het advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht.
 2. Het beroep wordt ingediend bij verzoekschrift, binnen een maand nadat de ondernemingsraad van het in het eerste lid bedoelde besluit in kennis is gesteld.
 3. De ondernemer wordt van het ingestelde beroep in kennis gesteld.
 4. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen.
 5. De ondernemingskamer behandelt het verzoek met de meeste spoed. Alvorens te beslissen kan zij, ook ambtshalve, deskundigen, alsmede in de onderneming werkzame personen horen. Indien de ondernemingskamer het beroep gegrond bevindt, verklaart zij dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het betrokken besluit had kunnen komen. Zij kan voorts, indien de ondernemingsraad daarom heeft verzocht, een of meer van de volgende voorzieningen treffen:
  1. het opleggen van de verplichting aan de ondernemer om het besluit geheel of ten dele in te trekken, alsmede om aan te wijzen gevolgen van dat besluit ongedaan te maken;
  2. het opleggen van een verbod aan de ondernemer om handelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van het besluit of van onderdelen daarvan.
   Een voorziening van de ondernemingskamer kan door derden verworven rechten niet aantasten.
 6. Het is verboden een verplichting of een verbod als bedoeld in het vorige lid niet na te komen, onderscheidenlijk te overtreden. 
 7. De ondernemingskamer kan haar beslissing op een verzoek tot het treffen van voorzieningen voor een door haar te bepalen termijn aanhouden, indien beide partijen daarom verzoeken, dan wel indien de ondernemer op zich neemt het besluit waartegen beroep is ingesteld, in te trekken of te wijzigen, of bepaalde gevolgen van het besluit ongedaan te maken.
 8. Nadat het verzoekschrift is ingediend kan de ondernemingskamer, zo nodig onverwijld, voorlopige voorzieningen treffen, Het vijfde lid, vierde en vijfde volzin, en het zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
 9. Van een beschikking van de ondernemingskamer staat uitsluitend beroep in cassatie open.

Toelichting:

Dit artikel gaat over het instellen van beroep als de OR vindt dat er niet naar zijn advies is geluisterd. Beroep aantekenen heeft echter alleen zin als de procedures niet goed doorlopen zijn. De procedures zijn echter ook niet goed doorlopen als het advies van de ondernemingsraad nooit goed inhoudelijk besproken en weerlegd is. Een goed verhaal dat inhoudelijk moeilijk te weerleggen is heeft dus wel degelijk zin. Mocht het zover komen, zorg dan voor een goede advocaat.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 27. Het instemmingsrecht van de OR

 1. De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van:
  1. regelingen op grond van een pensioenovereenkomst, een winstdelingsregeling of een spaarregeling;
  2. een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling;
  3. een belonings- of een functiewaarderingssysteem;
  4. een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
  5. een regeling op het gebied van het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid;
  6. een regeling op het gebied van de personeelsopleiding;
  7. een regeling op het gebied van de personeelsbeoordeling;
  8. een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
  9. een regeling op het gebied van het werkoverleg;
  10. een regeling op het gebied van de behandeling van klachten;
  11. een regeling omtrent het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen;
  12. een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen.
  13. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;

  een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

 2. De ondernemer legt het te nemen besluit schriftelijk aan de ondernemingsraad voor. Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben. De ondernemingsraad beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd in een overlegvergadering. Na het overleg deelt de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee. Na de beslissing van de ondernemingsraad deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ondernemingsraad mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.
 3. De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. Instemming is eveneens niet vereist voor zover ter zake van een aangelegenheid als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
 4. Heeft de ondernemer voor het voorgenomen besluit geen instemming van de ondernemingsraad verkregen, dan kan hij de kantonrechter toestemming vragen om het besluit te nemen. De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen.
 5. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, genomen zonder de instemming van de ondernemingsraad of de toestemming van de kantonrechter, is nietig, indien de ondernemingsraad tegenover de ondernemer schriftelijk een beroep op de nietigheid heeft gedaan. De ondernemingsraad kan slechts een beroep op de nietigheid doen binnen een maand nadat hetzij de ondernemer hem zijn besluit overeenkomstig de laatste volzin van het tweede lid heeft meegedeeld, hetzij – bij gebreke van deze mededeling – de ondernemingsraad is gebleken dat de ondernemer uitvoering of toepassing geeft aan zijn besluit.
 6. De ondernemingsraad kan de kantonrechter verzoeken de ondernemer te verplichten zich te onthouden van handelingen die strekken tot uitvoering of toepassing van een nietig besluit als bedoeld in het vijfde lid. De ondernemer kan de kantonrechter verzoeken te verklaren dat de ondernemingsraad ten onrechte een beroep heeft gedaan op de nietigheid als bedoeld in het vijfde lid.
 7. Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden mede verstaan regelingen opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet, die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst waaronder in ieder geval worden begrepen: regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Pensioenwet.

Toelichting:

Voor elk besluit een (sociale) regeling, zoals in lid 1 genoemd, te wijzigen, vast te stellen of in te trekken heeft de ondernemer de instemming van de OR nodig. Dat hoeft alleen niet als deze regeling al in de CAO geregeld is. Bij de overheid hoeft de OR ook geen instemming te verlenen als het georganiseerd overleg (GO) dit regelt. Verleent de OR geen instemming dan kan de ondernemer bij de kantonrechter vervangende instemming vragen als deze het weigeren van instemming onredelijk vindt.

De OR kan een wijziging pas opmerken nadat de regeling al is aangepast, doordat bijvoorbeeld een collega aan de bel trekt. In dat geval kan de OR nietigheid inroepen van het besluit de regeling te wijzigen, in te trekken of in te stellen. Dit moet binnen één maand nadat de OR redelijkerwijs kan weten van de gewijzigde regeling.

Het instemmingsrecht voor pensioenregelingen is per 1 oktober 2016 gewijzigd. Tot nu toe geld het instemmingsrecht alleen voor een pensioenovereenkomst met een verzekeringsmaatschappij. De OR had geen instemmingsrecht op een pensioenovereenkomst bij een ondernemingspensioenfonds. Dat wijzigt met de nieuwe wet per 1 oktober 2016. Vanaf die tijd heeft de OR wel instemmingsrecht op een ondernemingspensioenfonds.  Er geldt dan nog steeds geen instemmingsrecht op bedrijfstak pensioenfondsen waar je verplicht aan deelneemt, want die vallen onder de bedrijfstak CAO.

Daar waar de OR wel instemmingsrecht krijgt, heeft de OR expliciet instemmingsrecht op de uitvoeringsovereenkomst, waarbij het gaat om alle regelingen die het pensioenresultaat kunnen beïnvloeden. Dan gaat het om premievaststelling, toeslagverlening, premieteruggave en bijstorting. Ook de pensioenuitvoerder valt nu expliciet onder het instemmingsrecht. Dat was tot nu toe niet geregeld. Die uitvoerder mag nu ook een buitenlandse uitvoerder zijn.

Al met al gaat de OR in bedrijven die niet onder een bedrijfstak pensioenfonds vallen veel meer invloed krijgen op de pensioenovereenkomst.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 28. Speciale taken van de OR

 1. De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van de arbeidsvoorwaarden, alsmede van de voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden en arbeids- en rusttijden in verband met de arbeid van de in de onderneming werkzame personen.
 2. De ondernemingsraad bevordert voorts naar vermogen het werkoverleg, alsmede het overdragen van bevoegdheden in de onderneming, zodat de in de onderneming werkzame personen zoveel mogelijk worden betrokken bij de regeling van de arbeid in het onderdeel van de onderneming waarin zij werkzaam zijn.
 3. De ondernemingsraad waakt in het algemeen tegen discriminatie in de onderneming en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapte en allochtone werknemers in de onderneming.
 4. De ondernemingsraad bevordert naar vermogen de zorg van de onderneming voor het milieu, waaronder begrepen het treffen of wijzigen van beleidsmatige, organisatorische en administratieve voorzieningen in verband met het milieu.

Toelichting:

De wetgever heeft de OR hier een aantal maatschappelijke en handhavingstaken toebedeeld.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 29. Recht van benoeming

De ondernemingsraad heeft het recht, al dan niet uit zijn midden, een door de ondernemer te bepalen aantal, maar ten minste de helft, te benoemen van de bestuursleden van door de ondernemer ten behoeve van in de onderneming werkzame personen opgerichte instellingen, behoudens voor zover bij of krachtens de wet op andere wijze in het bestuur van een instelling is voorzien.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 30. Adviesrecht benoeming of ontslag van een bestuurder

 1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit to benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.
 2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 3. De ondernemer stelt de ondernemingsraad in kennis van de beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van een benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een oordeel kan vormen over de betrokkene, in verband met diens toekomstige functie in de onderneming. Artikel 25, vierde lid en vijfde lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting:

Bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder moet de ondernemer aan de OR advies vragen. In dit geval spreekt de OR met de RvC of de holding directie. Bij het benoemen van een nieuwe bestuurder wordt dit artikel nog wel min of meer nageleefd. Bij het ontslag van een bestuurder echter zelden. Toch kan dit ook belangrijk zijn voor de OR. De OR kan hiermee een onwelgevallig ontslag van een bestuurder aanvechten. Soms hebben bestuurder en OR namelijk een gezamenlijk belang in hun onderneming terwijl de holding een afwijkend belang heeft. De OR kan dan de bestuurder in bescherming nemen.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK IV-B HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DE ONDERNEMINGSRAAD

 Artikel 31. Verplichte inlichtingen

 1. De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
 2. De ondernemer is verplicht aan de ondernemingsraad bij het begin van iedere zittingsperiode schriftelijke gegevens te verstrekken omtrent:
  1. de rechtsvorm van de ondernemer, waarbij indien de ondernemer een niet-publiekrechtelijke rechtspersoon is, mede de statuten van die rechtspersoon moeten worden verstrekt;
  2. indien de ondernemer een natuurlijke persoon, een maatschap of een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap is: de naam en de woonplaats van onderscheidenlijk die persoon, de maten of de beherende vennoten;
  3. indien de ondernemer een rechtspersoon is: de naam en de woonplaats van de commissarissen of de bestuursleden;
  4. indien de ondernemer deel uitmaakt van een aantal in een groep verbonden ondernemers: de ondernemers die deel uitmaken van die groep, de zeggenschapsverhoudingen waardoor zij onderling zijn verbonden, alsmede de naam en de woonplaats van degenen die ten gevolge van de bedoelde verhoudingen feitelijke zeggenschap over de ondernemer kunnen uitoefenen;
  5. de ondernemers of de instellingen met wie de ondernemer, anders dan uit hoofde van zeggenschapsverhoudingen als bedoeld onder d, duurzame betrekkingen onderhoudt die van wezenlijk belang kunnen zijn voor het voortbestaan van de onderneming, alsmede de naam en de woonplaats van degenen die ten gevolge van zodanige betrekkingen feitelijke zeggenschap over de ondernemer kunnen uitoefenen;
  6. de organisatie van de onderneming, de naam en de woonplaats van de bestuurders en van de belangrijkste overige leidinggevende personen, alsmede de wijze waarop de bevoegdheden tussen de bedoelde personen zijn verdeeld.
 3. Het tweede lid, onderdeel d, strekt zich ook uit tot de ondernemer die deel uitmaakt van een internationale groep van ondernemingen. Het tweede lid, onderdeel e, strekt zich ook uit tot de ondernemer die anders dan uit hoofde van zeggenschapsverhoudingen als bedoeld in de vorige zin, duurzame betrekkingen met buitenlandse ondernemers of instellingen onderhoudt.Het tweede lid, onderdeel d, strekt zich ook uit tot de ondernemer die deel uitmaakt van een internationale groep van ondernemingen. Het tweede lid, onderdeel e, strekt zich ook uit tot de ondernemer die anders dan uit hoofde van zeggenschapsverhoudingen als bedoeld in de vorige zin, duurzame betrekkingen met buitenlandse ondernemers of instellingen onderhoudt.
 4. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van wijzigingen die zich in de in het tweede lid bedoelde gegevens hebben voorgedaan.

Toelichting:

De OR heeft recht op alle informatie die hij voor zijn functioneren nodig heeft. De functie van de OR is adviseren over het goed functioneren van de organisatie in al haar doelstellingen. Dus is er weinig informatie te bedenken waar de OR geen recht op zou hebben. Veel OR-en willen desondanks teveel informatie hebben. Besluitvorming wordt bijna altijd in een zekere mate van onzekerheid genomen. De OR moet dat dus ook kunnen. De OR kan dat ook door zich te richten op de informatie die hij wel heeft. Vaak is dat andere informatie dan de directie heeft.

De OR moet goed nadenken over de vraag welke informatie hij echt wil hebben om goed te kunnen adviseren. Daarbij helpt het als de OR scherp heeft wat hij wil bereiken en wat de OR belangrijk vindt.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 31a. Gegevens over het financieel- en economisch beleid

 1. De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, tenminste tweemaal per jaar aan de ondernemingsraad mondeling of schriftelijk algemene gegevens omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het verstreken tijdvak, in het bijzonder met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 25.
 2. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een stichting of vereniging als bedoeld in artikel 360, derde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij, een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verstrekt de ondernemer zo spoedig mogelijk na de vaststelling van zijn jaarrekening een exemplaar van de jaarrekening en het bestuursverslag in de Nederlandse taal en de daarbij te voegen overige gegevens, als bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter bespreking aan de ondernemingsraad. De mededeling die een rechtspersoon ingevolge artikel 362, zesde lid, laatste volzin, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet verstrekken geschiedt gelijktijdig met die aan de algemene vergadering.
 3. Indien de financiële gegevens van een ondernemer die deel uitmaakt van in een groep verbonden ondernemers zijn opgenomen in een geconsolideerde jaarrekening als bedoeld in artikel 405 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, verstrekt de ondernemer ter bespreking aan de ondernemingsraad deze geconsolideerde jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 392 van dat boek, van de rechtspersoon die de geconsolideerde jaarrekening heeft opgesteld. Indien de financiële gegevens van zulk een ondernemer niet in een geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen, verstrekt de ondernemer in plaats hiervan ter bespreking aan de ondernemingsraad schriftelijke gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een inzicht kan vormen in het gezamenlijke resultaat van de ondernemingen van die groep ondernemers.
 4. Indien de jaarrekening van de ondernemer betrekking heeft op meer dan één onderneming, verstrekt de ondernemer aan de ondernemingsraad tevens schriftelijke gegevens waaruit deze zich een inzicht kan vormen in de mate waarin de onderneming waarvoor hij is ingesteld tot het gezamenlijke resultaat van die ondernemingen heeft bijgedragen. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing, indien een groepsjaarrekening, als bedoeld in het derde lid, wordt verstrekt.
 5. Indien de onderneming in stand wordt gehouden door een ondernemer op wie het tweede lid van dit artikel niet van toepassing is, verstrekt de ondernemer bij algemene maatregel van bestuur aangewezen vervangende schriftelijke gegevens ter bespreking aan de ondernemingsraad. Het derde en vierde lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
 6. De ondernemer doet, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste tweemaal per jaar aan de ondernemingsraad mondeling of schriftelijk mededeling omtrent zijn verwachting ten aanzien van de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het komende tijdvak, in het bijzonder met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 25, alsmede met betrekking tot alle investeringen in binnenland en buitenland.
 7. Indien de ondernemer met betrekking tot de onderneming een meerjarenplan, dan wel een raming of een begroting van inkomsten of uitgaven pleegt op te stellen, wordt dat plan, onderscheidenlijk die raming of die begroting, dan wel een samenvatting daarvan, met een toelichting aan de ondernemingsraad verstrekt en in de bespreking betrokken. Het derde en vierde lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting:

Specifieke informatie die verstrekt moet worden.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 31b. Gegevens over sociaal beleid

 1. De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste éénmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens inzake de aantallen en de verschillende groepen van de in de onderneming werkzame personen, alsmede inzake het door hem in het afgelopen jaar ten aanzien van die personen gevoerde sociale beleid, in het bijzonder met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 27, 28 en 29. Deze gegevens worden kwantitatief zodanig gespecificeerd dat daaruit blijkt welke uitwerking de verschillende onderdelen van het sociale beleid hebben gehad voor afzonderlijke bedrijfsonderdelen en functiegroepen.
 2. De ondernemer doet daarbij tevens mondeling of schriftelijk mededeling van zijn verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de personeelsbezetting in het komende jaar, alsmede van het door hem in dat jaar te voeren sociale beleid, in het bijzonder met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 27, 28 en 29
 3. De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, tevens ten minste éénmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens inzake de op grond van een uitzendovereenkomst in de onderneming werkzame personen en doet daarbij tevens mondeling of schriftelijk mededeling ten aanzien van de te verwachten ontwikkelingen wat betreft het aantal op basis van een uitzendovereenkomst werkzame personen in het komende jaar.

Toelichting:

Specifieke informatie die verstrekt moet worden.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 31c. Mededeling over inhuren adviesbureau

De ondernemer doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mededeling van zijn voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming, met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 27.

Toelichting:

Specifieke informatie die verstrekt moet worden.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 31d. Recht van de OR op informatie over beloningsverhoudingen

 1. De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen.
 2. De ondernemer verstrekt daarbij tevens schriftelijke informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt en het totaal van de vergoedingen, dat wordt verstrekt aan het toezichthoudend orgaan, bedoeld in artikel 24, tweede lid.
 3. Ten aanzien van het eerste en tweede lid wordt inzichtelijk gemaakt met welk percentage deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorgaande jaar.
 4. Indien een groep, als bedoeld in het eerste lid, het bestuur of het toezichthoudend orgaan, bedoeld in het tweede lid, uit minder dan vijf personen bestaat, is het mogelijk om voor de toepassing van deze leden twee of meer functies samen te voegen, zodat een groep van ten minste vijf personen ontstaat.
 5. De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen die in deze regelingen en afspraken worden aangebracht.
 6. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn.

Toelichting:

Specifieke informatie die verstrekt moet worden.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 31e. Uitzonderingen informatierecht over beloningsverhoudingen

De artikelen 23, tweede lid, tweede zin, en 31d zijn niet van toepassing op:

 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan een van de bestuurders of commissarissen een natuurlijk persoon is die een direct of indirect belang heeft in de rechtspersoon overeenkomstig artikel 4.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001, of
 2. de rechtspersoon waarop de artikelen 396 of 397 van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 31f Informatierecht over pensioenen

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK IV-C VERDERE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

 Artikel 32. Bevoegdheden volgens CAO, publiekrechtelijke arbeidsvoorwaardenovereenkomst of ondernemingsovereenkomst

 1. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan kunnen aan de ondernemingsraad of aan de ondernemingsraden van de bij die overeenkomst of die regeling betrokken onderneming of ondernemingen verdere bevoegdheden dan in deze wet genoemd worden toegekend.
 2. Bij schriftelijke overeenkomst tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kunnen aan de ondernemingsraad meer bevoegdheden dan de in deze wet genoemde worden toegekend en kunnen aanvullende voorschriften over de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde worden gegeven. De ondernemer zendt een afschrift van de overeenkomst aan de bedrijfscommissie.
 3. Indien aan de ondernemingsraad op grond van dit artikel een adviesrecht of instemmingsrecht is toegekend, is het advies of de instemming van de ondernemingsraad niet vereist, voor zover de aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.
 4. Indien in de overeenkomst aan de ondernemingsraad een recht op advies of instemming wordt gegeven over andere voorgenomen besluiten dan genoemd in de artikelen 25 onderscheidenlijk 27, zijn de artikelen 26 onderscheidenlijk 27, vierde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Toelichting:

De OR kan met de bestuurder een convenant sluiten waarin de OR meer rechten worden toegekend. Bijvoorbeeld het instemmingsrecht over alle sociale regelingen. Dit kan ook voor de bestuurder gunstig zijn, omdat dan niet met alle medewerkers afzonderlijk aanpassing in de arbeidsvoorwaarden hoeft te worden besproken.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 32a.

Vervallen.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 32b.

Vervallen.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 32c.

Vervallen.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK V DE CENTRALE ONDERNEMINGSRADEN EN DE GROEPSONDERNEMINGSRADEN

 Artikel 33. Instelling van de COR en de GOR

 1. De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen.
 2. De ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld stelt voor een aantal van de door hem in stand gehouden ondernemingen een groepsondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen.
 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van in een groep verbonden ondernemers, die te zamen twee of meer ondernemingsraden hebben ingesteld. De betrokken ondernemers wijzen een tot hun groep behorende ondernemer aan, die voor de toepassing van deze wet namens hen als ondernemer optreedt ten opzichte van de centrale ondernemingsraad of de groepsondernemingsraad.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 34. Samenstelling van de COR en de GOR

 1. Een centrale ondernemingsraad bestaat uit leden, gekozen door de betrokken ondernemingsraden uit de leden van elk van die raden. Voor ieder lid kan een plaatsvervanger worden gekozen, die dezelfde rechten en verplichtingen heeft als het lid dat hij vervangt.
 2. Indien een of meer groepsondernemingsraden zijn ingesteld, kan de centrale ondernemingsraad in zijn reglement bepalen, dat die raad, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, geheel of ten dele zal bestaan uit leden, gekozen door de betrokken ondernemingsraden uit de leden van die raden. Voor ieder aldus gekozen lid kan een plaatsvervanger worden gekozen, die dezelfde rechten en verplichtingen heeft als het lid dat hij vervangt.
 3. Het aantal leden dat in elke ondernemingsraad of groepsondernemingsraad kan worden gekozen, wordt vastgesteld in het reglement van de centrale ondernemingsraad. Het reglement bevat voorts voorzieningen dat de verschillende groepen van de in de betrokken ondernemingen werkzame personen zoveel mogelijk In de centrale ondernemingsraad vertegenwoordigd zijn. De betrokken ondernemingsraden of groepsondernemingsraden worden over de vaststelling van de betrokken bepalingen van het reglement gehoord.
 4. Een centrale ondernemingsraad kan in zijn reglement bepalen dat van die raad, behalve de in het derde lid bedoelde leden, ook deel kunnen uitmaken vertegenwoordigers van ondernemingen die door de in artikel 33 bedoelde ondernemer of ondernemers in stand worden gehouden, maar ten aanzien waarvan geen verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad geldt. De centrale ondernemingsraad regelt in zijn reglement het aantal en de wijze van verkiezing van de bedoelde vertegenwoordigers.
 5. Wanneer een lid van een centrale ondernemingsraad of zijn verplaatsvervanger ophoudt lid te zijn van de ondernemingsraad of van de groepsondernemingsraad die hem heeft gekozen, eindigt van rechtswege zijn lidmaatschap van de centrale ondernemingsraad. Het zelfde geldt wanneer een vertegenwoordiger van een onderneming als bedoeld in het vierde lid ophoudt in de betrokken onderneming werkzaam te zijn. De uitsluiting, bedoeld in artikel 13, van een ondernemingsraadslid of van een groepsondernemingsraadlid, die tevens lid is van een centrale ondernemingsraad, heeft tot gevolg dat de betrokkene ook van deelname van de werkzaamheden van de centrale ondernemingsraad is uitgesloten.
 6. Ten aanzien van de centrale ondernemingsraad zijn de artikelen 7, 8, l0, 11, 12, 13, 14, 15, eerste, tweede, vierde en vijfde lid en 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van overeenkomstige toepassing.
 7. Ten aanzien van een groepsondernemingsraad zijn de voorgaande leden, met uitzondering van het tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 35. Bevoegdheden van de COR en de GOR

 1. Ten aanzien van de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden zijn de artikelen 22a tot en met 32, met uitzondering van de artikelen 23c en 24, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat door die raden uitsluitend aangelegenheden worden behandeld die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld en ongeacht of ten aanzien van die aangelegenheden bevoegdheden toekomen aan de afzonderlijke ondernemingsraden.
 2. Indien bevoegdheden ten aanzien van aangelegenheden als bedoeld in het eerste lid toekomen aan afzonderlijke ondernemingsraden, gaan deze over naar de centrale ondernemingsraad, onderscheidenlijk de groepsondernemingsraad, met dien verstande dat een groepsondernemingsraad geen aangelegenheden behandelt die door de centrale ondernemingsraad worden behandeld.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK V-A De MEDEZEGGENSCHAP IN KLEINE ONDERNEMINGEN

 Artikel 35a. Vervallen

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 35b. Bevoegdheden van de Personeelsvergadering

 1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 10 maar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, is verplicht de in deze onderneming werkzame personen ten minste tweemaal per kalenderjaar in de gelegenheid te stellen gezamenlijk met hem bijeen te komen. Hij is voorts verplicht met de in de onderneming werkzame personen bijeen te komen, wanneer ten minste een vierde van hen daartoe een met redenen omkleed verzoek doet.
 2. In de in het eerste lid bedoelde vergaderingen worden de aangelegenheden, de onderneming betreffende, aan de orde gesteld ten aanzien waarvan de ondernemer of in de onderneming werkzame personen overleg wenselijk achten. Iedere in de onderneming werkzame persoon is bevoegd omtrent deze aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
 3. Indien de ondernemer de onderneming niet zelf bestuurt, wordt het overleg voor hem gevoerd door de bestuurder van de onderneming. De ondernemer en de bestuurder kunnen zich bij verhindering laten vervangen door een in de onderneming werkzame persoon die bevoegd is om namens de ondernemer overleg met de werknemers te voeren.
 4. In de in het eerste lid bedoelde vergaderingen wordt tenminste eenmaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer verstrekt daartoe mondeling of schriftelijk algemene gegevens omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het afgelopen jaar, alsmede omtrent zijn verwachtingen dienaangaande in het komende jaar. Voor zover de ondernemer verplicht is zijn jaarrekening en bestuursverslag ter inzage van een ieder neer te leggen, worden in de Nederlandse taal gestelde exemplaren van deze jaarstukken ter bespreking aan de in de onderneming werkzame personen verstrekt. De ondernemer verstrekt voorts mondeling of schriftelijk algemene gegevens inzake het door hem ten aanzien van de in de onderneming werkzame personen gevoerde en te voeren sociale beleid.
 5. De in de onderneming werkzame personen worden door de ondernemer, in een vergadering als bedoeld in het eerste lid, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De in de eerste volzin bedoelde verplichting geldt niet, indien en voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk geregeld is in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.
 6. De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de in de onderneming werkzame personen alle inlichtingen en gegevens te verstrekken inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen die zij redelijkerwijze nodig hebben ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde vergaderingen. De inlichtingen of gegevens worden schriftelijk verstrekt, indien de ondernemer deze schriftelijk beschikbaar heeft.
 7. De ondernemer is verplicht de in de onderneming werkzame personen zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet. De informatie wordt schriftelijk verstrekt, indien de ondernemer de informatie schriftelijk beschikbaar heeft.
 8. De in de voorgaande leden bedoelde verplichtingen gelden niet ten aanzien van personen die nog geen zes maanden in de onderneming werkzaam zijn. Zij vervallen wanneer de ondernemer met toepassing van artikel 5a een ondernemingsraad heeft ingesteld, maar treden weer in werking wanneer de ondernemingsraad op grond van artikel 5a, eerste lid, van rechtswege ophoudt te bestaan of overeenkomstig het tweede lid van dat artikel is opgeheven.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 35c. Bevoegdheden van de PVT

 1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, kan een personeelsvertegenwoordiging instellen bestaande uit ten minste drie personen die rechtstreeks gekozen zijn bij geheime schriftelijke stemming door en uit in de onderneming werkzame personen.
 2. Op verzoek van de meerderheid van de in de onderneming werkzame personen stelt de ondernemer de in het eerste lid bedoelde personeelsvertegenwoordiging in.
 3. Indien toepassing is gegeven aan het eerste lid, is artikel 5a, tweede lid, derde en vierde volzin, van overeenkomstige toepassing.  De artikelen 7, 13, 17, 18, eerste en tweede lid, 21, 22, eerste lid, tweede lid, voor zover het betreft de kosten van het voeren van rechtsgedingen, derde en vierde lid, 22a, 27, eerste lid, onderdeel b, voor zover het betreft een arbeids- en rustijdenregeling, onderdeel d, derde tot en met zesde lid, 31, eerste lid, 32, 35b, vierde en vijfde lid, behoudens de in dat lid bedoelde arbeidsomstandigheden, en 36 zijn van overeenkomstige toepassing.
 4. De ondernemer legt een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 27, eerste lid, onderdeel b, voor zover het betreft een arbeids- en rustijdenregeling, en onderdeel d, schriftelijk aan de personeelsvertegenwoordiging voor.  Hij verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben.  De personeelsvertegenwoordiging beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal met de ondernemer overleg is gepleegd.  Na het overleg deelt de personeelsvertegenwoordiging zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed zijn beslissing aan de ondernemer mee.  Na de beslissing van de personeelsvertegenwoordiging deelt de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de personeelsvertegenwoordiging mee welk besluit hij heeft genomen en met ingang van welke datum hij dat besluit zal uitvoeren.
 5. De personeelsvertegenwoordiging kan met toestemming van de ondernemer commissies instellen of deskundigen uitnodigen.  Ten aanzien van het uitnodigen van deskundigen is toestemming niet vereist, wanneer de deskundige geen kosten in rekening brengt of wanneer de kosten door de personeelsvertegenwoordiging bestreden worden uit een bedrag als bedoeld in artikel 22, derde lid.  Heeft de ondernemer toestemming gegeven voor het raadplegen van een deskundige, dan komen de kosten daarvan te zijnen laste.
 6. Inlichtingen en gegevens bestemd voor de personeelsvertegenwoordiging, die volgens artikel 31, eerste lid, schriftelijk moeten worden verstrekt, mogen door de ondernemer ook mondeling worden verstrekt. In afwijking hiervan wordt informatie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen altijd schriftelijk verstrekt, indien de ondernemer de informatie schriftelijk beschikbaar heeft.
 7. De ondernemer is verplicht met de personeelsvertegenwoordiging in overleg te treden over de arbeidsvoorwaarde pensioen, indien de personeelsvertegenwoordiging daartoe een met redenen omkleed verzoek doet.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 35d. Vrijwillige PVT in de 10min onderneming

 1. De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, kan een personeelsvertegenwoordiging, als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, instellen.
 2. De artikelen 5a, tweede lid, derde en vierde volzin, 7, 13, 17, 18 eerste en tweede lid, 21, 22, eerste lid, tweede lid, voor zover het betreft de kosten van het voeren van rechtsgedingen, en derde lid, 22a, 27, eerste lid, onderdeel b, voor zover het betreft een arbeids- en rustijdenregeling, onderdeel d, derde tot en met zesde lid, 31, eerste lid, 32 en 36 zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Artikel 35c, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing, en het vijfde en zesde lid zijn van toepassing.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK VI DE ALGEMENE GESCHILLENREGELING

 Artikel 36. De algemene geschillenregeling

 1. Iedere belanghebbende kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer of de ondernemingsraad gevolg dient te geven aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald omtrent het instellen of in stand houden van een ondernemingsraad, het vaststellen van een voorlopig of een definitief reglement van de ondernemingsraad, de kandidaatstelling voor en de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad, alsmede omtrent het bekend maken van agenda’s en verslagen van vergaderingen, een en ander voor zover dit van de ondernemer of de ondernemingsraad afhangt.
 2. De ondernemingsraad en de ondernemer kunnen de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer, onderscheidenlijk de ondernemingsraad gevolg dient te geven aan hetgeen overigens bij of krachtens deze wet is bepaald, een en ander voor zover dit van de ondernemer onderscheidenlijk de ondernemingsraad afhangt.
 3. Een verzoekschrift aan de kantonrechter met betrekking tot de naleving van artikel 25 ten aanzien van een besluit als in dat artikel bedoeld, wordt niet ontvankelijk verklaard, indien blijkt dat de ondernemingsraad voor of na de indiening van het verzoekschrift tegen dat besluit beroep heeft ingesteld bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
 4. Een verzoek aan de kantonrechter op grond van artikel 27, vierde en zesde lid is niet ontvankelijk indien met betrekking tot dezelfde aangelegenheid een eis is gesteld als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998.
 5. De kantonrechter kan in zijn uitspraak aan de ondernemer, onderscheidenlijk de ondernemingsraad de verplichting opleggen om bepaalde handelingen te verrichten of na te laten. Het is de ondernemer verboden een zodanige verplichting niet na te komen. Wanneer de ondernemingsraad een zodanige verplichting niet nakomt, kan de kantonrechter de ondernemingsraad ontbinden, onder oplegging van de verplichting aan die raad tot het doen verkiezen van een nieuwe ondernemingsraad. Blijft de ondernemingsraad in gebreke, dan kan de kantonrechter de ondernemer machtigen een nieuwe ondernemingsraad te doen verkiezen.
 6. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de naleving van hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald met betrekking tot een centrale ondernemingsraad en een groepsondernemingsraad.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 36a. De algemene geschillenregeling voor de Personeelsvergadering

Iedere in de onderneming werkzame persoon, met uitzondering van een persoon als bedoeld in artikel 35b, zesde lid, alsmede een vereniging van werknemers, die één of meer in de onderneming werkzame personen onder haar leden telt, die krachtens haar statuten ten doel heeft de belangen van haar leden als werknemers te behartigen en als zodanig in de betrokken onderneming of bedrijfstak werkzaam is en voorts ten minste twee jaar in het bezit is van volledige rechtsbevoegdheid, kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan artikel 35b.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK VII DE BEDRIJFSCOMMISSIES

 Artikel 37. Taken en samenstelling van de Bedrijfscommissies

 1. Voor groepen van ondernemingen worden door de Raad, ter behandeling van aangelegenheden betreffende de ondernemingsraden, de centrale ondernemingsraden, de groepsondernemingsraden van deze ondernemingen, de personeelsvertegenwoordiging en de vergadering als bedoeld in artikel 35b, commissies ingesteld, bedrijfscommissies genaamd.
 2. Een bedrijfscommissie bestaat uit een door de Raad na overleg met de in artikel 38 bedoelde organisaties van ondernemers en van werknemers te bepalen even aantal leden, ten minste zes bedragende, en een gelijk aantal plaatsvervangende leden.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 38. Benoeming van leden van de Bedrijfscommissies

 1. De leden en de plaatsvervangende leden van een bedrijfscommissie worden voor de helft benoemd door de door de Raad daartoe aangewezen representatieve organisatie of organisaties van ondernemers en voor de helft door de door de Raad daartoe aangewezen representatieve organisatie of organisaties van werknemers.
 2. De Raad bepaalt het aantal leden en plaatsvervangende leden dat elke aangewezen organisatie kan benoemen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 39. Werkwijze van de Bedrijfscommissies

 1. De Raad stelt bij verordening nadere regelen omtrent de samenstelling en de werkwijze van de bedrijfscommissies. Daarbij wordt aan deze commissies de bevoegdheid verleend commissies, al dan niet uit haar midden, in te stellen, die indien en voor zover zulks door een bedrijfscommissie is bepaald, de bevoegdheden van die bedrijfscommissie geheel of gedeeltelijk, al dan niet voorwaardelijk, uitoefenen.
 2. De Raad stelt voorts regelen omtrent het voorzitterschap van de bedrijfscommissies. Daarbij wordt aan deze commissies de bevoegdheid toegekend, een voorzitter buiten de leden der commissie te kiezen, al dan niet met stemrecht.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 40. Jaarverslag van de Bedrijfscommissies

 1. Iedere bedrijfscommissie brengt jaarlijks aan Onze Minister en aan de Raad verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.
 2. Onze Minister kan regelen stellen ten aanzien van de verslaggeving.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 41. Kosten Bedrijfscommissies

 1. De kosten van een bedrijfscommissie worden, voor zover daarin niet op andere wijze wordt voorzien, door de in artikel 38 bedoelde organisaties van ondernemers en werknemers gedragen, naar evenredigheid van het aantal leden dat zij benoemen.
 2. Wanneer een organisatie in gebreke blijft binnen de termijn, door de bedrijfscommissie gesteld, haar bijdrage in de kosten van de bedrijfscommissie te voldoen, kan de Raad de aanwijzing van die organisatie intrekken, onverminderd de aansprakelijkheid van de organisatie tot het betalen van haar aandeel in de reeds gemaakte kosten. Door de intrekking vervalt het lidmaatschap van de bedrijfscommissie van de door die organisatie benoemde leden en plaatsvervangende leden, te rekenen van het tijdstip waarop het besluit van de Raad bij de bedrijfscommissie inkomt.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 42. Geheimhoudingsplicht

Ten aanzien van de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de bedrijfscommissies, alsmede ten aanzien van de personen die met het secretariaat van een bedrijfscommissie zijn belast, is artikel 20, eerste en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 43.

Vervallen

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 44.

Vervallen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 45.

Vervallen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 46. De SER bepaalt welke bedrijfscommissie bevoegd is

 1. Indien voor de behandeling van aangelegenheden betreffende een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad, een groepsondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging of een vergadering als bedoeld in artikel 35b meer dan één bedrijfscommissie bevoegd zou zijn, wijst de Raad de commissie aan die voor de behandeling van de betrokken aangelegenheden als de krachtens deze wet bevoegde commissie zal optreden.
 2. Indien een ondernemer of een aantal in een groep verbonden ondernemers meerdere ondernemingen in stand houdt waarvoor meer dan één bedrijfscommissie bevoegd zou zijn, kan de Raad voor die ondernemingen een afzonderlijke bedrijfscommissie instellen dan wel de commissie aanwijzen die voor de behandeling van de aangelegenheden betreffende de ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en vergaderingen als bedoeld in artikel 35b van deze ondernemingen als de krachtens deze wet bevoegde commissie optreedt.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK VII-A BIJZONDERE TAAK SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

 Artikel 46a. Verplichte heffing

Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen.

 

 Artikel 46b. Voorwaarden voor subsidiëring van scholing en vorming

 Vervallen

 

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 46c. Begroting en verantwoording

 Vervallen

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK VII-B BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BIJ DE OVERHEID

 Artikel 46d. Bijzondere bepalingen voor OR’en bij de overheid

Ten aanzien van een onderneming, waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht en ten aanzien van een onderneming die overheidswerkgever is in de zin van de Ambtenarenwet 2017 gelden de volgende bijzondere bepalingen:

 1. Voor de toepassing van deze wet wordt als bestuurder in de zin van deze wet niet aangemerkt:
  1. bij een ministerie: de minister of een staatssecretaris;
  2. bij een provincie: de commissaris van de Koning, een lid van gedeputeerde staten of een lid van provinciale staten;
  3. bij een gemeente: de burgemeester, een lid van het college van burgemeester en wethouders of een lid van de gemeenteraad;
  4. bij een waterschap: de voorzitter, een lid van het dagelijkse bestuur van een waterschap of een lid van het algemeen bestuur;
  5. bij de Kamers der Staten-Generaal: de voorzitter van de Kamer of een lid;
  6. bij de Raad van State: de vice-president of een staatsraad;
  7. bij de Algemene Rekenkamer: de president of een lid van de Algemene Rekenkamer;
  8. bij de Nationale ombudsman: de Nationale ombudsman of een substituut-ombudsman.
 2. Voor toepassing van artikel 23, derde lid, zijn onder de aangelegenheden de onderneming betreffende niet begrepen de publiekrechtelijke vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen en onderdelen daarvan, noch het beleid ten aanzien van en de uitvoering van die taken, behoudens voor zover het betreft de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen.
 3. Voor de toepassing van onderdeel b bij de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, zijn onder de aangelegenheden de onderneming betreffende tevens niet begrepen het beleid ten aanzien van en de uitvoering van de rechterlijke taken als bedoeld in artikel 23, tweede en derde lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, behoudens voorzover het de gevolgen daarvan betreft voor de werkzaamheden van de in de onderneming werkzame personen.
 4. De in de artikelen 5, 8, tweede en derde lid, 37, 38, 39 en 41, tweede lid, van deze Wet aan de Raad toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend door de Minister van Binnenlandse Zaken.
 5. Voor de toepassing van artikel 38, eerste lid, kunnen behalve een representatieve organisatie of organisaties van ondernemers ook een of meerdere ministers aangewezen worden.
 6. De verordenende bevoegdheid van de Raad, met uitzondering van de bevoegdheid genoemd in artikel 46a, strekt zich niet uit tot ondernemingen waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.
 7. Indien op grond van het bepaalde in onderdeel d de Minister van Binnenlandse Zaken een bedrijfscommissie heeft ingesteld, dient deze onverminderd het bepaalde in artikel 40, eerste lid, aan de Minister van Binnenlandse Zaken verslag uit te brengen. De Minister van Binnenlandse Zaken doet dit verslag toekomen aan de betrokken werkgevers of verenigingen van werkgevers en de centrales van overheidspersoneel, verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.
 8. Voor het behandelen en beslissen op verzoeken als bedoeld in artikelen 27 en 36, ter zake van een rechtbank, is bevoegd de kantonrechter werkzaam bij de volgende rechtbank:
  1. terzake van de rechtbank Amsterdam: de rechtbank Noord-Holland;

  2. terzake van de rechtbank Den Haag: de rechtbank Rotterdam;

  3. ter zake van de rechtbank Gelderland: de rechtbank Overijssel;

  4. terzake van de rechtbank Limburg: de rechtbank Oost-Brabant;

  5. terzake van de rechtbank Midden-Nederland: de rechtbank Noord-Nederland

  6. terzake van de rechtbank Noord-Holland: de rechtbank Amsterdam;

  7. ter zake van de rechtbank Noord-Nederland: de rechtbank Midden-Nederland;

  8. terzake van de rechtbank Oost-Brabant: de rechtbank Zeeland-West-Brabant;

  9. ter zake van de rechtbank Overijssel: de rechtbank Gelderland;

  10. terzake van de rechtbank Rotterdam: de rechtbank Den Haag;

  11. terzake van de rechtbank Zeeland-West-Brabant: de rechtbank Limburg.

 9. Een beroep als bedoeld in artikel 26, eerste lid, ter zake van het gerechtshof Amsterdam, wordt ingesteld bij het gerechtshof Den Haag.

Toelichting:

Dit artikel wordt het politiek primaat genoemd. Bij de overheid is het vaak niet degene die de hoogste zeggenschap over de arbeid heeft die de bestuurder is, omdat dat een politiek ambtsdrager is. De wetgever gaat er vanuit dat een politiek ambtsdrager al democratisch gecontroleerd wordt.

Politieke besluiten hoeven niet ter bespreking en advisering aan de OR worden voorgelegd, behalve de personele consequenties ervan. Wat zijn dan politieke besluiten? Politieke besluiten zijn strategische besluiten gericht op de taak van het publiek orgaan in de samenleving. Politieke besluiten zijn dus geen besluiten uitsluitend gericht op de organisatie van het publiek orgaan. Te allen tijde geldt dat het politiek besluit rekening moet houden met de gevolgen voor personeel en organisatie. In die zin blijft een groot gedeelte van het overlegrecht en de adviesvraagplicht overeind.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 46e. Rol werkgevers- en werknemersorganisaties

 1. De in artikel 46d aan de Minister van Binnenlandse Zaken toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend na overleg met de betrokken werkgevers of verenigingen van werkgevers en de centrales van overheidspersoneel toegelaten tot de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, genoemd in artikel 105 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
 2. In het in het eerste lid bedoelde overleg hebben de centrales van overheidspersoneel evenveel stemmen aIs de betrokken werkgevers of verenigingen van werkgevers.
 3. Voor een besluit als bedoeld in de artikelen 8, tweede en derde lid, 39 en 46d, onderdeel f, van deze Wet behoeft Onze Minister van Binnenlandse Zaken de instemming van twee derde van de deelnemers aan het in het eerste lid bedoelde overleg. Voor een besluit als bedoeld in de artikelen 5, 37, 38 en 41, tweede lid, van deze Wet behoeft Onze Minister van Binnenlandse Zaken de instemming van de meerderheid van de deelnemers aan het in het eerste lid bedoelde overleg.

Terug naar de inhoudsopgave

 HOOFDSTUK VIII OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

  Artikel 47. Algemene maatregel van bestuur

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering van deze wet.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 48. Voorlopig reglement

 1. De ondernemer op wie de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad rust, treft bij voorlopig reglement, voor zover nodig, de voorzieningen die tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad behoren, totdat de ondernemingsraad zelf die bevoegdheid uitoefent. De vereniging of verenigingen van werknemers, bedoeld in artikel 9, tweede lid, onder a, worden over het voorlopige reglement gehoord.
 2. Ten aanzien van het voorlopige reglement is artikel 8, eerste lid, eerste en tweede volzin en tweede lid, van overeenkomstige toepassing. Het voorlopige reglement vervalt op het tijdstip waarop de ondernemingsraad het in artikel 8 bedoelde reglement heeft vastgesteld.
 3. De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ondernemer of de ondernemers die een centrale ondernemingsraad of een groepsondernemingsraad hebben ingesteld.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 49. Inlichtingen aan de Arbeidsinspectie en jaarverslag

 1. De ondernemer op wie de verplichting tot het instellen van een of meer ondernemingsraden rust, alsmede de betrokken ondernemingsraden, verstrekken desgevraagd aan een daartoe door Onze Minister aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar inlichtingen omtrent het instellen en het functioneren van deze ondernemingsraden.
 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ondernemer of de ondernemers die een centrale ondernemingsraad of een groepsondernemingsraad hebben ingesteld, alsmede ten aanzien van die raden.

Terug naar de inhoudsopgave

  Artikel 49a.

Vervallen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 50.

Voor de jaren 2006 en 2007 wordt in artikel 25 eerste lid onderdeel m voor «artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b» gelezen: artikel 122d, tweede lid..

Terug naar de inhoudsopgave

  Artikel 51. Bestaande Bedrijfscommissies

De bedrijfscommissies, door de Raad ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K 174), worden geacht door de Raad te zijn ingesteld krachtens deze wet.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 52.

Vervallen

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 53. Uitgezonderde onderwijsinstellingen

 1. Deze wet is niet van toepassing op de in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bedoelde openbare academische ziekenhuizen, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en Koninklijke Bibliotheek noch op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. De wet stelt regels omtrent het besluit van het bestuur van een bekostigde instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.2, onderdeel a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of deze wet met uitzondering van Hoofdstuk VII B al dan niet van toepassing is op die instelling.
 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden bepaald dat de in de eerste volzin van het eerste lid opgenomen uitzondering niet geldt voor één of meer van de bedoelde instellingen. Daarbij kan tevens worden bepaald dat Hoofdstuk VII-B van deze wet niet van toepassing is.
 3. Hoofdstuk VII-B is niet van toepassing op openbare instellingen als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
 4. [Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.]

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 53a. Ministerie van Defensie

Deze wet is niet van toepassing op het Ministerie van Defensie en de daaronder ressorterende diensten, bedrijven of instellingen.

Terug naar de inhoudsopgave

Artikel 53b. Uitgezonderde ambtenaren

Deze wet is niet van toepassing op de rechterlijke ambtenaren werkzaam bij de Hoge Raad.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 53c. Uitgezonderde functionarissen

Deze wet niet is niet van toepassing op:
 1. de leden van de Raad van State;
 2. de leden van de Algemene Rekenkamer;
 3. de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.

Terug naar de inhoudsopgave

 Artikel 54. Titel van de wet

 1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de Ondernemingsraden
 2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Terug naar de inhoudsopgave

TREFWOORDEN

A   B   C  D   E   F  G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W  Z

 Aanspraak op loon: 17

Aanstelling: 1, 6, 21, 46d

Aanstellingsbeleid: 27

Aantal leden OR: 6,14

Accountantsverklaring: 31a

Achterban – adviesaanvraag: 25

Achterban – beraad: 17

Achterban – geheimhouding: 18,20

Achterban – raadpleging: 17

Actief informatierecht: 31

Actief kiesrecht: 6

Adoptieverlof, instemmingsrecht: 27

Advies: 2, 36

Adviesaanvraag: 25

Adviesbevoegdheid: 25, 31

Advieprocedure: 25

Adviesrecht: 25, 26, 30, 35b, 35c

Adviesrecht – benoeming bestuurder: 30

Adviesrecht – ontslag bestuurder: 30

Aftreden: 12

Afzonderlijke ondernemingsraad: 4

Agenda tijdstip bekendmaking: 14

Algemene gang van zaken: 24

Algemene geschillenregeling: 36

Arbeids- en rusttijden: 27

Arbeidsinspectie: 49

Arbedisomstandigheden: 27, 28

Arbeidsovereenkomst: 1

Arbeidstijden: 28

Arbeidsvoorwaarden: 27, 28

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

 Basisinformatie van ondernemer aan OR: 31

Bedrijfscommissie: 1,37 t/m 46

Bedrijfsmaatschappelijk werk: 27

Bedrijfsmilieuzorg: 28

Beëindiging OR-lidmaatschap: 12

 Begroting – informatie: 31a

Beloningssysteem (instemmingsrecht): 27

Beloningsverhoudingen: 31e

Benadeling (bescherming): 21

Benoeming bestuurder (adviesrecht): 30

Benoemingsrecht bestuursleden: 29

Beroep: 5

Beroepsrecht: 26

Besluit m.b.t. andere onderneming (adviesrecht): 25

Besluit van alg. strekking (instemmingsrecht): 27

Bestuurder: 1, 23, 30

Bevorderingsbeleid (instemmingsrecht): 27

Budget: 22

Buitenlandclauseule (adviesrecht): 25

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Cassatie: 26

Centrale ondernemingsraad (COR): 26, 33, 34, 35

Centrales van overheidspersoneel: 46

Collectieve arbeidsovereenkomst: 27

Commissieleden geheimhouding: 20

Commissies: 15

 COR-leden: 34

COR-reglement: 34

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Defensiesector uitzondering WOR: 53a

Deskundigen: 16, 20, 22

Doorbetaling loon: 17

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Eigenrisico WAO (adviesrecht): 25

Eisen kiesrecht (afwijkende): 6

Europese ondernemingsraad (EOR): 35

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Faciliteiten: 17

Financieel-economisch beleid: 24

Financieel-economische informatie: 31a

Functiewaarderingssystemen (instemmingsrechts): 27

Fusie adviesrecht: 25

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Gehandicapten (taken OR): 46b

Geheimhoudingsplicht: 20

 Gelijke behandeling mannen/vrouwen: 28

Gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR): 3, 33

Gemeenschappelijke ondernemingsraad – bevoegdheden: 35

Gemeenschappelijke ondernemingsraad – verkiezing: 34

Geschillenregeleing: 36

GOR-leden: 34

GOR-reglement: 34

 Groepsondernemingsraad – verkiezing: 34

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Herkiesbaarheid: 12

Hoge Raad, uitzondering van WOR: 53b

Hoger onderwijs – bijzondere regels: 53

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Informatierecht aan Arbeidsinspectie: 49

Informatierecht: 23, 31, 35b

Ingeleende werknemers: 1

Initiatiefrecht: 23

Inkrimping ondernemeing (adviesrecht): 25

Inlenen personeel (adviesrecht): 25

Instelling OR: 2

Instelling OR bij CAO: 5a

 Instelling OR vrijwillig:5a

Instelling OR voor onderdeel: 4

Instemmingsprocedure: 27

Instemmingsrecht: 27

Instemmingsrecht – beroep op nietigheid: 27

instemmingsrecht – naleving: 27

Interne delegatie (taken OR): 28

Investering (adviesrecht): 25

Investeringsplannen: 31a

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Jaarrekening: 31a

Jaarstukken (informatie -): 31a

Jaarverslag: 14, 31a

Jaarverslag – bedrijfscommissie: 40

Jaarverslag – bedrijfscommissie overheid: 46d

Joint venture: 1

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Kandidaatstelling: 9

Kandidatenlijsten: 9

Kantonrechter: 1, 27, 36

Kiesgroepen: 9

Kiesstelsel: 10

Klachtenregeleing (instemmingsrecht): 27

Klachtrecht werknemers:

Kosten: 22

Kosten – bedrijfscommissie: 41

Kosten – gerechtelike procedure: 36a

Kosten – raadplegen deskundigen: 22

Kosten – voeren rechtsgeding: 22

Krediet: 25

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Leden OR: 6

Leden OR – aantal bij vergadering: 14

Lijstenstelsel: 10

Loondoorbetaling: 17

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Mede-ondernemer: 1

Medezeggenschap na overgang van onderneming: 12

Meerjarenplan (informatie -): 31a

Milieuzorg (adviesrecht): 25

Minderheden (taken OR): 28

Motivering besluit: 25

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Naleving: 18

Naleving – ORkosten: 22

Nationale ombudsman (uitz. van WOR): 53c

Non-discriminatie: 28

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Onderdeelcommissie: 23c

Onderling beraad: 18

Onderlinge waarborgmaatschappij: 1, 31a

Ondernemers: 1

Onderneming: 1

Ondernemingskamer: 26

Ondernemingsovereenkomst: 27, 32

Ondernemingsraad – afzonderlijke: 2

Ondernemingsraad – gemeenschappelijke: 3

Ondernemingsraad – instelling: 2

Ondernemingsraad – Europese: 35

Ontheffing – instellingsplicht: 5

Ontslag bestuurder: 30

 Ontslagbeleid  (Instemmingsrecht): 27

 Ontslagbescherming: 21

 Opschortingstermjn: 25, 26

OR budget: 22

OR-jaarverslag: 14

OR-kosten: 22

OR-reglement: 8, 48

OR-vergadering: 14

 OR-verslagen: 14

Ouderschapsverlof (instemmingsrecht): 27

Overdracht zeggenschap (adviesrecht): 25

Overgang van ondernemingen (medezeggenschap na): 12

Overleg met onderdeelcommissie: 23c

Overleg met ROP: 46e

Overlegvergadering: 23, 23a, 23b

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Passief informatierecht: 31

Passief kiesrecht: 6

Pensioenverzekering (instemmingsrecht): 27

Personeelsbeoordeling (instemmingsrecht): 27

Personeelscontrolesysteem (instemmingsrecht): 27

Personeelsopleiding (instemmingsrecht): 27

Personeelsvergadering: 35b

Personeelsvertegenwoordiging (PVT): 35c

Personenstelsel: 10

Plaatsvervangende COR- en GOR-leden: 34

Politiek primaat: 23, 25, 46d

Primaire arbeidsvoorwaarden (instemmingsrecht): 27

Privacybescherming (instemmingsrecht): 27

Proceskosten: 22a

Publicatievoorschriften: 31a

Publiekrechtelijke aanstelling: 1, 6, 21, 46d

Publiekrechtelijke regeling (instemmingsrecht): 27

Publiekrechtelijke taken: 23

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Quorum: 14

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Raad van State: 53c

Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid: 8

Raadplegen deskundige (kosten): 22

 Rechten door derden verworven: 26

Rechterlijk primaat: 23, 25, 46d

Reglement: 8

Re-integratiebeleid: 27

Representativiteit OR: 9

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Samenstelling centrale/groepsondernemingsraad: 34

Samenstelling OR: 6, 11

Scholing: 18

Scholingsverlof (instemmingsrecht): 27

Schorsing OR-lid: 13

Secretariaat: 14

Secretaris geheimhouding: 20

Sluiting onderneming (adviesrecht): 25

Sociaal beleid: 31c

Sociaal plan (adviesaanvraag): 25

Sociaal statuut: 21

Sociale informatie: 31b, 31c

Spaarregeling (instemmingsrecht): 27

Spreekrecht OR in AVA: 25, 30, 31d, 31e

Stemming: 9

Stemrecht: 14

Stichting: 1

Stimulerende OR-taken: 28

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Technologische voorziening (adveisrecht): 25

Tijdsbesteding: 18

Tussentijdse vacatures: 10

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Uitbreiding OR-bevoegdheden: 32

Uitgeleende werknemers: 1

Uitsluiting OR-lid: 13

Uitzendkrachten: 1, 6

Uitzendovereenkomst: 1

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Vakantieregeling (instemmingsrecht): 27

Vakorganisaties: 5, 25

Vennootschap: 1

Vereniging: 1

Verkiezing: 9, 10, 11

Verkiezingsuitslag: 11

Verlofregelingen (instemmingsrecht): 27

Verplaatsing onderneming (adviesrecht): 25

Verschijnplicht bestuursleden: 24

Verslagen: 14

Vertegenwoordiging onderneming zonder OR: 34

Vervanging bestuurder: 23

Verwachtingen over toekomst (informatie -): 31a

Verweerschrift ondernemer: 26

Verzoek tot treffen van voorzieningen: 26

Voorbereidingscommissie: 15

Voorlopig OR-reglement: 48

Voorschriften bij ontheffing: 5

Voorzieningen (verzoek tot): 26

Voorzitter: 7

Vrije dagen, scholing: 18

Vrije lijst: 9

Vrijstellingsregelingen groepsmaatschappijen: 31a

Vrijwillige instelling OR door ondernemer: 5a

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Werkgeversorganisaties (overleg): 46e

Werknemers (minimum aantal): 2

Werkoverleg – instemmingsrecht: 27, 28

Werkwijze OR: 14

Wetsbegrippen: 1

Wijziging zittingsduur: 12

Wijziging organsiatie (adviesrecht): 25

Wijziging werkzaamheden (adviesrecht): 25

Winstbestemming: 31a

Winstdelingsregeleing (instemmingsrecht): 27

Terug naar de inhoudsopgave A-Z

Ziekteverzuim (instemmingsrecht): 27

Zittingsduur OR: 12

Zittingsperiode: 2

Zorgverlof (instemmingsrecht): 27

Zwangerschapsverlof (instemmingsrecht): 27

Terug naar de inhoudsopgave A-Z